ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2163/23.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) Την ΠΔ/ΤΕ 1823/16.10.90, όπως ισχύει, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την παράγραφο 1 της ΠΔ/ΤΕ 1823/16.10.90 και να καθορίσει τα εξής: Από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να αντλούν κεφάλαια από τα αδιάθετα υπόλοιπα της υποχρέωσης για την χρηματοδότηση των ΔΕΚΟ, για την χορήγηση δανείων προς Δημόσιες Επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι, τα δάνεια αυτά θα καλύπτονται με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξόφληση οφειλών τους προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1823/16.10.90, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία