ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/08.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος της Τράπεζας Πίστεως. (Συνεδρίαση 496/1.4.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) το από 23.1.92 (ΑΠ 7203) έγγραφο της Τράπεζας Πίστεως, αποφάσισε: να εγκρίνει την Ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Πίστεως, ανταλλακτηρίου συναλλάγματος στο λιμάνι των Πατρών. Το παραπάνω ανταλλακτήριο συναλλάγματος θα εξαρτάται λογιστικά από το υποκατάστημα Πατρών της πιο πάνω Τράπεζας και οι εργασίες του θα περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην αγορά συναλλάγματος (επιταγών σε συνάλλαγμα και ξένων τραπεζογραμματίων). Η ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω ανταλλακτηρίου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Τράπεζα Πίστεως, θα πρέπει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω θυρίδων συναλλαγών να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 9 Απριλίου 1992 Η Γραμματέας Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-08
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία