ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/12.06.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών underwriting από τις τράπεζες. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 18) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90 (παρ. 1), όπως ισχύει, και να καθορίσει τα εξής: 1.Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης ρευστοποίησης των τίτλων που αποκτώνται στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90 (παρ. 1) μέσα στο διάστημα των 12 μηνών από την ημερομηνία λήξης της διάθεσης των τίτλων σε δημόσια εγγραφή, δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις που οι εν λόγω τίτλοι μεταβιβάζονται σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τις τράπεζες κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920. 2.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 1720/28.3.90, όπως ισχύει, και ειδικότερα την υποχρέωση ρευστοποίησης των τίτλων που αποκτούν οι τράπεζες από underwriting εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήξης της δημόσιας
  • το ότι δεν εκπληρώνεται ο σκοπός του ως άνω περιορισμού στις περιπτώσεις μεταβίβασης των τίτλων που αποκτήθηκαν από underwriting σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1720 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1720 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία