ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/13.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τήρηση λογαριασμών συναλλάγματος από τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που εκτελούν πλόες και πτήσεις εξωτερικού αντίστοιχα στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89. (Συνεδρίαση 488/6.12.1991, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, αφού έλαβε υπόψη: α) Την ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89 όπως ισχύει, με την οποία έχει επιτραπεί στους εξαγωγείς να τηρούν με τους αναφερόμενους σ αυτή όρους και προϋποθέσεις λογαριασμούς καταθέσεων σε συνάλλαγμα επ ονόματι τους στις εμπορικές τράπεζες και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, β) τη σκοπιμότητα περιορισμού της επιβάρυνσης από συναλλαγματικές διαφορές και των επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που εκτελούν πλόες και πτήσεις εξωτερικού, γ) την παρασχεθείσα δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγχει τους λογαριασμούς καταθέσεων, αποφάσισε τα ακόλουθα: Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που εκτελούν πλόες και πτήσεις εξωτερικού αντίστοιχα να τηρούν λογαριασμούς σε συνάλλαγμα στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από το σε συνάλλαγμα προϊόν εξαγωγών εγχώριας και αλλοδαπής προέλευσης προϊόντων και θα χρησιμοποιούνται για πληρωμές για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση συναλλάγματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι οι πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να κάνουν πληρωμές απ ευθείας στο εξωτερικό στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 456/10/15.10.90 όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-01-13
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία