ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/14.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καταθέσεις σε συνδυασμό με ασφαλιστική κάλυψη του καταθέτη. (Συνεδρίαση 500/10.6.92, θέμα 17) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να δέχονται καταθέσεις ταμιευτηρίου ή προθεσμίας σε δραχμές και σε συνάλλαγμα συνδυαζόμενες με ασφάλιση ζωής ή αναπηρίας από ατύχημα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας σε δραχμές και συνάλλαγμα εφαρμόζονται και στις καταθέσεις της εν λόγω κατηγορίας. Προκειμένου περί καταθέσεων σε δραχμές, οι τόκοι που καταβάλλονται στον καταθέτη είναι σε κάθε περίπτωση ίσοι, τουλάχιστον, με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ελάχιστου επιτοκίου καταθέσεων ταμιευτηρίου (σήμερα 18%). β) Τα πιστωτικά ιδρύματα διευκολύνουν με τα καταλληλότερα κατά την κρίση τους μέσα την ανεπηρέαστη επιλογή των καταθετών και τους γνωστοποιούν τα ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία και πληροφορίες: (i) τη μορφή, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφάλισης, (ii) την ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που απολαμβάνουν οι απλές καταθέσεις και οι καταθέσεις που συνδυάζονται κατά τα ως άνω με ασφάλιση, γ) Η ασφαλιστική κάλυψη των δικαιούχων αναλαμβάνεται και πραγματοποιείται εξολοκλήρου από ασφαλιστική εταιρία. Η απόφαση ΕΝΠΘ 1068/6/1.12.58, όπως ισχύει, καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την απόφ. ΝΕ 1068/6/58 «καταθέσεις ιδιωτών παρά Τραπέζαις εν συνδυασμών προς ασφάλειαν ζωής του καταθέτου», όπως ισχύει, β) αιτήματα ενδιαφερομένων τραπεζών,
  • τη σκοπιμότητα αναπροσαρμογής των όρων της πιο πάνω κατηγορίας καταθέσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία