ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/16.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).(Συνεδρίαση 511/29.10.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που ήδη λειτουργούν καθώς και σ αυτές στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια σύστασης αλλά δεν έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους μέχρι την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να προβούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1665/86 και 2076/92 καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2110/20.8.92, στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους ή του μετοχικού τους κεφαλαίου, αντίστοιχα, έως την 31η Δεκεμβρίυ 1993. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 1665/86 «συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης».
  • Την παράγραφο 4α του άρθρου 18 του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2110/20.8.92 με την οποία καθορίσθηκε σε 4.000 εκατ. δρχ. το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και παρασχέθηκε η δυνατότητα της αναγκαίας προσαρμογής στο όριο αυτό έως 31.12.92 και
  • Τη σκοπιμότητα διευκόλυνσης των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης για την προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων τους στο ύψος που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2110 1992
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία