ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/24.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2047/4.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αρση περιορισμών στη χορήγηση συναλλάγματος για σπουδές κατοίκων Ελλάδος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες για την κάλυψη δαπανών διδάκτρων, αγοράς επιστημονικών βιβλίων και οργάνων και συναφών ακαδημαϊκών εξόδων κατοίκων Ελλάδος που σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού με βάση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η αυθεντικότητα των συναλλαγών. 2.Η Επιτροπή Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζει κατά χώρα σπουδών το ανώτατο όριο συναλλάγματος που χορηγείται κατά μήνα, χωρίς δικαιολογητικά, από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες σε κατοίκους Ελλάδος που σπουδάζουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την κάλυψη δαπανών διαβιώσεως. Τα ανώτατα όρια χορήγησης συναλλάγματος για κάλυψη δαπανών διαβιώσεως που έχουν καθορισθεί με την απόφαση 484/26/3.10.91 της Επιτροπής Συναλλάγματος (Εγκύκλιος 516/4.11.1991 της Διεύθυνσης Διεθνών Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος) εξακολουθούν να ισχύουν. 3.Εφόσον προσκομισθούν δικαιολογητικά για δαπάνες διαβιώσεως μεγαλυτέρου ύψους από τα όρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Συναλλάγματος, οι εξουσιοδοτημένες τράπεζες επιτρέπεται να χορηγούν πρόσθετο ποσό συναλλάγματος ίσο προς την επιπλέον διαφορά. 4.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών να παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. 5.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • Την ΠΔ/ΤΕ 961/10.3.87 γ) Την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, δ) Τη σκοπιμότητα απελευθέρωσης των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1984/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/336 1984
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/961 1987
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία