ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/30.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υποβολή από τις Τράπεζες εξαμηνιαίων ονομαστικών καταστάσεων οφειλετών. (Συνεδρίαση 485/7.10.91) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οι εμπορικές τράπεζες και οι λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να αναγγέλουν εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός εικοσαημέρου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, την υφισταμένη στο τέλος του εξαμήνου συνολική οφειλή κάθε επιχείρησης, εφόσον αυτή ανέρχεται κατά Τράπεζα, για τις πάσης φύσεως χορηγήσεις και τις εν ισχύι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές προς την ίδια επωνυμία, σε δραχμές 100.000.000 (εκατό εκατομμύρια) και άνω. Τυχόν μεταγενέστερη μείωση της οφειλής κάτω από το προαναφερόμενο όριο δεν συνεπάγεται τη διακοπή της αναγγελίας του υπολοίπου, εκτός έαν αυτή κατέλθει κάτω του ποσού των δρχ. 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων), οπότε και διαγράφεται η επιχείρηση από το σχετικό πίνακα. 2.Η αναγγελία θα γίνεται με ονομαστικές καταστάσεις, (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α), που θα αποστέλλονται από το κεντρικό και τα υποκαταστήματα κάθε Τράπεζας απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα Σχέσεων με τις Τράπεζες). Στην κατάσταση αυτή θα περιλαμβάνεται το σύνολο των οφειλών σε δραχμές και συνάλλαγμα κάθε επιχείρησης. Η αποτίμηση των οφειλών σε συνάλλαγμα θα γίνεται με την τιμή FΙΧΙΝG της τελευταίας εργάσιμης ημέρας στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία. Ειδικώτερες οδηγίες για την συμπλήρωση της καταστάσεως (υπόδειγμα Α) παρέχονται στο συνημμένο προσάρτημα. Προκειμένου περί επιχειρήσεων χρηματοδοτούμενων από περισσότερα του ενός υποκαταστήματα της ίδιας Τράπεζας, η δανειακή επιβάρυνση κάθε επωνυμίας θα αναγγέλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από καθένα υποκατάστημα, έστω και αν το υπόλοιπο της χρηματοδότησης που το αφορά υπολείπεται του τιθεμένου ως άνω ορίου. 3.Για την ταχύτερη διαδικασία συμπλήρωσης, διαβίβασης, ελέγχου και επεξεργασίας των παρεχομένων από τις εν λόγω καταστάσεις στοιχείων και τον περιορισμό των λαθών, οι παραπάνω καταστάσεις θα διαβιβάζονται εις τριπλούν συμπληρωμένες κατά τις τρεις πρώτες στήλες με βάση τα στοιχεία του προηγουμένου εξαμήνου, από το Μηχανογραφικό κέντρο της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω του Τμήματος Σχέσεων με τις Τράπεζες απευθείας στα Κεντρικά Καταστήματα και τα Υποκαταστήματα των Τραπεζών. 4.Οι Τράπεζες υποχρεούνται να: 1)ελέγχουν τη ορθότητα των προεκτυπωμένων επωνυμιών στις αποστελλόμενες καταστάσεις. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου (αλλαγή ή τροποποίηση επωνυμία, διεύθυνσης, νομικής μορφής κλπ) θα γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις με σκοπό την ανάλογη ενημέρωση του τηρουμένου στην Τράπεζα της Ελλάδος μητρώου επωνυμιών. 2)διαγράφουν τις επωνυμίες των οποίων το συνολικό υπόλοιπο οφειλής από χρηματοδοτήσεις και εγγυητικές επιστολές κατήλθε κάτω του ορίου των δρχ. 10.000.000 δρχ. 3)προσθέτουν τις νέες επωνυμίες στο τέλος των καταστάσεων και συμπληρώνουν απαραίτητα για κάθε νέα επωνυμία πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο θα διαβιβάζεται μαζί με τις καταστάσεις στην Τράκεζα της Ελλάδος, προκειμένου βάσει αυτού να προσδιορισθεί ο κωδικός αριθμός της νέας επωνυμίας και να ενημερωθεί το σχετικό μητρώο επωνυμιών. 4)συμπληρώνουν τις στήλες 4-13 κάθε επωνυμίας και διαβιβάζουν τις σχετικές καταστάσεις εις απλούν μέσα στην προαναφερόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία, με επείγον έγγραφο τους απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα Σχέσεων με τις Τράπεζες). Το δεύτερο αντίτυπο θα διαβιβάζεται στο Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας και το τρίτο θα τηρείται στο αρχείο του καταστήματος. 5.Καταργούνται οι διατάξεις προηγουμένων αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι αντίθετες με την παρούσα απόφαση. 6.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 30 Ιουνίου 1992. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Απόφ. ΕΝΠΘ 485/7.10.91) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για την συμπλήρωση του νέου εντύπου της καταστάσεως (υποδ. Α) παρέχονται οι παρακάτω συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις: 1.Στήλη (1): αναγράφονται ο κωδικός αριθμός μητρώου των επιχειρήσεων που παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα τρία πρώτα ψηφία των αριθμών αυτών αναφέρονται στο αντικείμενο δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, με βάση την κατάταξη δραστηριότητας (κατά το δεκαδικό σύστημα) από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 2.Στήλη (2): αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη της Τράπεζας από το αποστέλλον υποκατάστημα, που κατά την πρώτη υποβολή της νέας κατάστασης θα συμπληρωθεί για όλους τους οφειλέτες, ενώ στη συνέχεια μόνο για εκείνους που εντάσσονται στην κατάσταση για πρώτη φορά. 3.Στήλη (3): αναγράφονται η απωνυμία, η δραστηριότητα και η πλήρης διεύθυνση των εντασσομένων στην κατάσταση επωνυμιών, ανεξάρτητα από νομική μορφή (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί (Ο.Τ.Α. κλπ.). Η επωνυμία της επιχείρησης πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής, περιλαμβάνουσα στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης το επίθετο, το όνομα και το πατρώνυμο του επιχειρηματία και στην περίπτωση συλλογικής επιχείρησης τα πλήρη στοιχεία αυτής, όπως αυτά εμφανίζονται στο Καταστατικό της που δημοσιεύεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο (περίπτωση Ο.Ε.) ή στο σχετικό ΦΕΚ. 4.Στήλη (4): αναγράφεται το σύνολο των χορηγήσεων σε δραχμές και συνάλλαγμα (αποτιμημένο σε δρχ. με τιμή FΙΧΙΝG της ημέρας που αναφέρονται τα στοιχεία) περιλαμβανομένων και των οφειλών σε καθυστέρηση. Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια μεταξύ Τραπεζών καθώς και δάνεια προς επιχειρήσεις με αποκλειστική δραστηριότητα στην αλλοδαπή. 5.Στήλη (5): αναγράφεται το σύνολο των υφισταμένων εν ενεργεία εγγυητικών επιστολών σε δραχμές και συνάλλαγμα στο τέλος του υπό κρίσιν εξαμήνου. 6.Στήλη (5): παραμένει κενή (προορίζεται για μελλοντική χρήση). 7.Στήλη (7): αναγράφεται το σύνολο των χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών (στήλες 4 και 5) που καλύπτεται με εγγύηση το Ελληνικού Δημοσίου ή κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών Τραπεζών άλλων κρατών - μελών του Ο.Ο.Σ.Α. ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 8.Σήλη (8): αναγράφεται το σύνολο των χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών που καλύπτεται με δεσμευμένες καταθέσεις ή πιστοποιητικά καταθέσεων του πελάτη εκδόσεως της Ίδιας της Τράπεζας 9.Στήλη (9): αναγράφεται το σύνολο των χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών που καλύπτεται με κατάθεση χρεογράφων (ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια κλπ) του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και με τίτλους εκδόσεως άλλων κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών Τραπεζών κρατών - μελών του Ο.Ο.Σ.Α. ή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 10.Στήλη (10): παραμένει κενή (προορίζεται για μελλοντική χρήση) 11-13. Στήλες 11,12 και 13 αναφέρονται στις χορηγήσεις σε καθυστέρηση άνω του εξαμήνου και χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: 1)Για τις χορηγήσεις με την μορφή του ανοικτού - τρεχούμενου λογαριασμού οι χορηγήσεις ή τα μέρη τους για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον (6) μήνες από την ημερομηνία συμβατικής πληρωμής των τόκων τους. 2)Για τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια το σύνολο ή τα μέρη αυτών για τα οποία καθυστερεί τουλάχιστον (6) μήνες ή πληρωμή των τόκων ή των δόσεων. Για τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια το σύνολο ή τα μέρη αυτών για τα οποία καθυστερεί τουλάχιστον (6) μήνες η πληρωμή των τοκοχρωλυσίων. Εξυπακούεται ότι το σύνολο των καθυστερήσεων (στήλη 13) δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των χορηγήσεων (στήλη 4). ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ ΜΑΣ 1.ΕΠΩΝΥΜΙΑ (1) 2.ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ): 3.ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ (2) α) Πόλη και ΤΑΧ. ΚΩΔ.: β) Οδός και αριθμός 1)
  • Τις διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή από τις τράπεζες ονομαστικών καταστάσεων οφειλετών.
  • Τη σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των παραπάνω οφειλετών όσο και του ποσού της συνολικής τους οφειλής προς τις Τράπεζες και
  • Την ανάγκη προσαρμογής των υποβαλλομένων μέχρι σήμερα κατασάσεων προς τα ισχύοντα στην Κοινότητα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία