ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/08.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση επέκτασης του δικτύου της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω εξαγοράς οκτώ (8) υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. (Συνεδρίαση 497/3.4.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», β) την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους», γ) την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91 με την οποία μεταξύ άλλων καθορίστηκε σε δρχ. 4 δια. το ελάχιστο όριο ιδίων κεφαλαίων λειτουργουσών τραπεζών και δ) το από 20.3.92 (ΑΠ 7522) έγγραφο της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας με το οποίο ζητεί την έγκριση εξαγοράς οκτώ (8) υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά στεγαστικής πίστης, αποφάσισε τα εξής: 1.Εγκρίνεται η επέκταση του δικτύου της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. μέσω εξαγοράς των ακολούθων οκτώ (8) λειτουργούντων υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος: i) Αγ. Ι. Ρέντη, ii) Κολιάτσου, iii) Βελβενδού, iν) Οδ. Κυψέλης, ν) Αγ. Παντελεήμονα, νi) Αγ. Σπυρίδωνα, νii) Κολοκυνθούς και νiii) Σπ. Μερκούρη. Η διαδικασία εξαγοράς και μεταβίβασης των πιο πάνω υποκαταστημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο η μεταβίβαση δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία, η παρεχόμενη με την απόφαση αυτή έγκριση παύει να ισχύει. 2.Η Εθνική Στεγαστική Τράπεζα οφείλει: 1)Να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, χρονοδιάγραμμα αύξησης των ιδίων κεφαλαίων της, με διάκριση των καταβολών από τη μητρική της τράπεζα και λοιπές πηγές, ώστε μέχρι 31.12.1992 το αργότερο τα ίδια κεφάλαια της να υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο που έχει τεθεί με την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91. 2)Μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την εγκατάσταση της στα προαναφερόμενα υποκαταστήματα να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: ί) Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, ii) Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και iii) Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων, 3)να συμπεριλαμβάνει χωριστά το ύψος των μεταφερομένων στη τράπεζα αυτή καταθέσεων που τηρούνται στα προς εξαγορά υποκαταστήματα καθώς και τις μεταβολές τους, κατά υποκατάστημα και συνολικά, στις καταστάσεις των πηγών προέλευσης διαθεσίμων που υποβάλλονται κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2039/6.2.92. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 13 Απριλίου 1992 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-08
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/72
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία