ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/12.06.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματοδότηση νεοεισαχθείσας τεχνολογίας από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ) και την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος SΡRΙΝΤ (Strategic Ρrοgramme fοr Ιnnονatiοn and Τechnοlοgy Τransfer). (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται μέσα στα πλαίσια των ΠΔ/ΤΕ 1955/91 και 1976/91 στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως να εφαρμόσουν και προωθήσουν για λογαριασμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας, τη χρηματοπιστωτική τεχνική Τechnοlοgy Ρerfοrmance Financing (Τ.Ρ.F.) που συνίσταται στη χρηματοδότηση απόκτησης εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών νεοεισαχθείσας τεχνολογίας ανάλογα με την αποδοτικότητα τους και εντάσσεται στο πρόγραμμα SΡRΙΝΤ που εγκρίθηκε με την Οδηγία 89/286/ΕΟΚ. Η έγκριση που παρέχεται με την παρούσα απόφαση καλύπτει και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στα λοιπά κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο περιορισμός της παρ. Α(1) της ΠΔ/ΤΕ 1976/91 δεν ισχύει για δάνεια που χορηγούνται με βάση την παρούσα απόφαση. 2.Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως θα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την υποβολή των στοιχείων εκτέλεσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων τους που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2039/6.2.92, i) τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της τεχνικής Τ.Ρ.F. με διάκριση των χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε προκαταβολές προς επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα εκτός της Ελλάδος κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ii) το ανώτατο ύψος του κινδύνου σε δραχμές, που αντιστοιχεί στα κατά τα πιο πάνω υπόλοιπα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το από 14.2.92 (ΑΠ 7318) έγγραφο της ΑΤΕ και το από 8.5.92 (ΑΠ 7723) ΤΕΛΕΦΑΞ της ΕΤΒΑ με τα οποία αιτούνται την έγκριση συμμετοχής τους στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής τεχνικής Τechnοlοgy Ρerfοrmance Financing (Τ.Ρ.F.) που συνίσταται στη χρηματοδότηση απόκτησης εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών νεοεισαχθείσας τεχνολογίας ανάλογα με την αποδοτικότητα τους και εντάσσεται στο κοινοτικό πρόγραμμα SΡRΙΝΤ,
  • τις ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 και 1976/19.9.91 που καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές και συνάλλαγμα, αντίστοιχα, από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία