ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/13.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1955/91 που αφορά στους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 488/6.12.1991, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, αφού έλαβε α) Την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, και β) Ερωτήματα τραπεζών σχετικά με την εφαρμογή της πιο πάνω Πράξης, αποφάσισε: Να συμπληρώσει την παρ. Α(1α) της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 με την προσθήκη των ακόλουθων εδαφίων: iii) δαπάνες παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που πραγματοποιούνται σε οικόπεδα ή κτίρια που ανήκουν σε τρίτους εφόσον εξασφαλίζεται η χρήση τους για την επιχειρηματική δραστηριότητα του δανειολήπτη και iν) δαπάνες επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού - βελτίωσης πάγιων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που πραγματοποιούνται από τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές τους, στην περίπτωση αυτή με τον όρο που τίθεται στο εδάφιο (iii) ανωτέρω. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1991 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-01-13
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/1
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία