ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2034/3.2.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1591/26.7.89 που αφορά τη διακοπή καταβολής διαφοράς τόκων με βάση την ΠΔ/ΤΕ 212/ 18.4.83. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Από 1 Σεπτεμβρίου 1992 παύει να καταβάλλεται διαφορά τόκων επί των εισπράξεων συναλλάγματος από εξαγωγές που δραχμοποιήθηκαν προ της 31 Δεκεμβρίου 1987. 2.Τα υφιστάμενα την 30 Σεπτεμβρίου 1992 υπόλοιπα της άτοκης κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος στις τράπεζες που προβλέπεται στην παράγραφο 8 της ΠΔ/ΤΕ 212/18.4.83 θα αναχθούν σε τριμηνιαία βάση και το υπόλοιπο που θα προκύψει θα αναληφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 1992. 3.Διευκρινίζεται ότι κατά την αποκατάσταση των τυχόν αχρεωστήτως πραγματοποιηθεισών καταθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ως άνω αιτία, οι σχετικές καταθέσεις ανάγονται σε μηνιαία βάση εφόσον δεν υπερβαίνουν κατά περίπτωση το ποσό των δρχ. 50 εκατομμυρίων. Μετά την 1 Οκτωβρίου 1992 τα σχετικά με την αποκατάσταση ποσό θα κατατίθενται σε άτοκο λογαριασμό για 1 μήνα σε όλες τις περιπτώσεις. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. . Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 212/18.4.83, όπως ισχύει καθώς και τις ΠΔ/ΤΕ 936/29.1.87 και 1591/26.7.89,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1983/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/212 1983
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/936 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/936 1987
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1989/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1591 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία