ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2105/29.7.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Άρση περιορισμών στη χορήγηση συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες Τράπεζες για διάφορες συναλλαγές. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Η ΠΔ/ΤΕ 1976/91 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Επιτρέπεται εφεξής η χρεωλυτική εξυπηρέτηση δανείων σε συνάλλαγμα των κατηγοριών που αναφέρονται στην εν λόγω Πράξη, πριν από την παρέλευση έτους από την ενεργοποίηση των σχετικών δανειακών συμβάσεων, εφόσον η μέση διάρκεια του δανείου (Ανerage term) υπερβαίνει το έτος. 2.Επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος, για την εξόφληση υποχρεώσεων τους στο εξωτερικό από δάνεια προσωπικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι τα δάνεια αυτά έχουν συναφθεί κατά τον χρόνο που οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ιδιότητα του κατοίκου εξωτερικού (στους τελευταίους περιλαμβάνονται και οι πρώην φοιτητές εξωτερικού). 3.Τροποποιούνται η παρ. 1α της ΠΔ/ΤΕ 1933/91 και η ΠΔ/ΤΕ 2092/92 και στο εξής επιτρέπεται η χορήγηση συναλλάγματος για την αγορά στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος τίτλων (εντόκων γραμματίων, ομολογιών, κλπ.) αρχικής διάρκειας ενός έτους και άνω. 4.Επιτρέπεται σε κατοίκους εξωτερικού η επανασυναλλαγματοποίηση (και επανεξαγωγή) δραχμών που προήλθαν από εισαγωγή συναλλάγματος για άμεση επένδυση ή αγορά ακινήτων, εφόσον ο σκοπός για τον οποίο εισήχθησαν δεν πραγματοποιήθηκε. Η επανασυναλλαγματοποίηση θα γίνεται με ισόποση ακύρωση της σχετικής Βεβαίωσης Αγοράς Συναλλάγματος (Β.Α.Σ.). 5.Η χορήγηση του συναλλάγματος από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες γίνεται με βάση δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νομιμότητα και η αυθεντικότητα των συναλλαγών. 6.Η Τράπεζα της Ελλάδος περιορίζεται στη διενέργεια κατασταλτικών συναλλαγματικών ελέγχων. Η Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών εξουσιοδοτείται για παροχή διευκρινήσεων. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1976/91 με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης συναλλάγματος για την εξυπηρέτηση δανείων σε συνάλλαγμα που συνάπτουν ελληνικές επιχειρήσεις στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, και ειδικότερα την παρ. Α1 της εν λόγω Πράξης όπου ορίζεται ότι «η εξυπηρέτηση των δανείων κατά κεφάλαιο αρχίζει υποχρεωτικά μετά την παρέλευση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από κάθε ανάληψη»,
  • τις ΠΔ/ΤΕ 19,33/91 και 2092/92 περί χορηγήσεως συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος για την αγορά μετοχών, ομολογιών και μεριδίων που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στο εξωτερικό και ειδικότερα τον όρο των εν λόγω Πράξεων που καθορίζει ότι η αρχική διάρκεια των αγοραζομένων τίτλων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και
  • τη σκόπιμη απλούστεσης της διαδικασίας και καθορισμού ενιαίου πλαισίου όρων και προϋποθέσεων κατά τη χορήγηση συναλλάγματος για την κάλυψη των πιο πάνω συναλλαγών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία