ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/6/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή υπολοίπων δραχμικών δανείων σε δάνεια συναλλάγματος. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 16) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1α.Επιτρέπεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα υπολοίπων (ληξιπρόθεσμων και άληκτων) οφειλών από δραχμικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί ή χορηγούνται για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πιστωτικές διατάξεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 1976/1991 δεν προβλέπεται χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα. 1)Η μετατροπή των δραχμών σε ξένα νομίσματα θα πραγματοποιείται, με βάση την τρέχουσα ισοτιμία, στα πλαίσια της υφισταμένης αρχικής δανειακής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι νέες πλέον σε συνάλλαγμα απαιτήσεις των δανειστριών τραπεζών θα διέπονται από το σύνολο των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1976/19.9.91 και θα καλύπτονται με δραχμοποίηση εκ μέρους τους ισοτίμου συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου προερχομένου από καταθέσεις ή δανεισμό. 2.Οι τράπεζες θα υποβάλλουν στο τέλος κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών-Τομέα Εξωτερικών Οικονομικών Συναλλαγών) στοιχεία για τις απαιτήσεις τους σε συνάλλαγμα (με αναφορά και στο δραχμικό ισότιμο τους), που δημιουργήθηκαν κατά το εν λόγω διάστημα με βάση την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες που θα δοθούν από την πιο πάνω Διεύθυνση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 5 Ιουνίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών».
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 489/7/13.12.91 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία τράπεζας υπό την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» Α.Ε. που θα πρέπει να συσταθεί μέχρι 30.6.1992 καθώς και η ίδρυση και λειτουργία από την εν λόγω τράπεζα τεσσάρων (4) υποκαταστημάτων, σε τόπους επιλογής της με προθεσμία έναρξης λειτουργίας μέχρι 31.12.92.
  • Το από 18.5.92 (ΑΠ 7770) έγγραφο της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία