ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/774

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

1. Διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος. 2. Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων. (Συνεδρίαση 502/23.6.92, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει και κωδικοποιήσει τις διατάξεις σχετικά με τη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων, ως ακολούθως: Α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ Ι. Διακίνηση των ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι ιδιωτικές επιταγές φέρονται σε χρέωση των λογαριασμών σε βάρος των οποίων σύρονται με αξία (VΑLΕUR) της ημερομηνίας πληρωμής τους από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Το προϊόν ιδιωτικής επιταγής, εφόσον αυτή αγοράζεται από την Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού του κομιστή με αξία (VΑLΕUR): α) εφόσον η επιταγή σύρεται σε βάρος λογαριασμού που τηρείται: ι) στο ίδιο ή σε άλλο κατάστημα της ίδιας τράπεζας που λειτουργεί στην ίδια πόλη ιι) σε κατάστημα της ίδιας ή άλλης τράπεζας και τα δύο καταστήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή: - της ημερομηνίας αγοράς της επιταγής, αν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι άτοκος. - της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της επιταγής, αν ο πιστούμενος λογαριασμός είναι έντοκος, β) εφόσον η επιταγή σύρεται σε βάρος άλλου καταστήματος της ίδιας τράπεζας που λειτουργεί σε άλλη πόλη, αλλά τα δύο καταστήματα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή: - της τρίτης, το αργότερο, εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της επιταγής, γ) εφόσον η επιταγή σύρεται σε βάρος καταστήματος άλλης τράπεζας που λειτουργεί στην ίδια πόλη αλλά τα δύο καταστήματα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή: - της τέταρτης, το αργότερο, εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της επιταγής δ) εφόσον η επιταγή σύρεται σε βάρος άλλης τράπεζας που λειτουργεί σε άλλη πόλη, αλλά τα δύο καταστήματα δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή: - της έβδομης, το αργότερο, εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς της επιταγής. Εάν η ημερομηνία προτίθεται να εμφανίσει επιταγή, την οποία έχει καταγράψει στο προβλεπόμενο στο άρθρο 11 του Ν. 1957/1991 πινάκιο, προς πληρωμή, πριν από την αναγραφόμενη στην επιταγή ημερομηνία έκδοσης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τούτο στο αρμόδιο όργανο εσωτερικού ελέγχου της. Οι τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί, υποχρεούνται, εφόσον διαπιστώνουν ότι οι επιταγές είναι ακάλυπτες, να τις αναγγέλουν στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών από την επομένη εργάσιμη ημέρα της εμφάνισης τους προς πληρωμή. Σε περιπτώσεις ακάλυπτων επιταγών που σφραγίζονται από κατάστημα της ίδιας τράπεζας άλλο από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός καταθέσεων, η αναγγελία της ακάλυπτης επιταγής στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πραγματοποιείται από το κατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός ευθύς ως το κατάστημα αυτό παραλάβει φωτοαντίγραφο της επιταγής από το κατάστημα της ίδιας τράπεζας που τη σφράγισε. Η διαδικασία της αναγγελίας αφορά τόσο τις ακάλυπτες επιταγές που διακινήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, όσο και εκείνες που εμφανίστηκαν απ ευθείας από τους κομιστές. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει υποχρέωση να αναγγέλλει, πλην αν άλλως καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, μέχρι την 20η κάθε μήνα στην Εισαγγελική Αρχή για την ποινική δίωξη των εκδοτών, με κατάσταση που θα περιλαμβάνει όσα στοιχεία κρίνονται αναγκαία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις ακάλυπτες επιταγές που εμφανίστηκαν εντός οκταημέρου από την ημερομηνία έκδοσης τους και έχουν αναγγελθεί από τις τράπεζες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις ακάλυπτες επιταγές οι οποίες πιστοποιήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 1957/ 91. ΙΙ. Καταθέσεις όψεως 1.Επιτρέπεται η καταβολή τόκων επί των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών καταθέσεων όψεως με επιτόκιο ελεύθερα καθοριζόμενο από τις τράπεζες, ενώ το επιτόκιο των χρεωστικών υπολοίπων καθορίζεται ελεύθερα από τις τράπεζες με τον περιορισμό του κατωτάτου ορίου που προβλέπεται στην παρ. α της ΠΔ/ΤΕ 2091/11.6.92. 2.Επιτρέπεται η χρηματοδότηση με βάση τους ισχύοντες πιστωτικούς κανόνες των επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω υπεραναλήψεων από λογαριασμούς καταθέσεων όψεως. 3.Εφόσον ο δικαιούχος λογαριασμού καταθέσεως όψεως εκδόσει σε διάστημα δώδεκα μηνών ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού που υπερβαίνει το ποσό των δραχμών διακοσίων χιλιάδων (δρχ. 200.000), οι τράπεζες που τηρούν λογαριασμούς όψεως του ίδιου καταθέτη οφείλουν να ενεργήσουν για την επιστροφή των βιβλιαρίων επιταγών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του. Νέο βιβλιάριο επιταγών επιτρέπεται να χορηγηθεί μετά παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών από την έκδοση της τελευταίας ακάλυπτης επιταγής κι εφόσον έχουν στο μεταξύ τακτοποιηθεί, οι σχετικές οφειλές. Β. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες, την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να τηρούν τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων, ατομικούς ή κοινούς, μόνο στο όνομα φυσικών προσώπων. Κάθε καταθέτης δικαιούται να τηρεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ένα μόνο ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων και ένα κοινό. 2.Το άνοιγμα του λογαριασμού θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από τον καταθέτη ότι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο δεν έχει εκδόσει ακάλυπτες επιταγές και δεν θα χρησιμοποιήσει το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς. 3.Οι πληρωμές από τον τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων μπορεί να γίνονται με επιταγές ή με εντολές (πάγιες ή κατά περίπτωση) του καταθέτη. Οι εν λόγω λογαριασμοί μπορούν να χρεώνονται κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και καταθέτη και με δαπάνες προερχόμενες από τη χρήση τραπεζικών καρτών. 4.Επιτρέπεται, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και καταθέτη, η δημιουργία χρεωστικού υπολοίπου στον τρεχούμενο λογαριασμό μέχρι ποσού δραχμών διακοσίων χιλιάδων (δρχ. 200.000). , Τα επιτόκια των χρεωστικών υπολοίπων, με την επιφύλαξη της παρ. α της ΠΔ/ΤΕ 2091/11.6.92, καθώς και των πιστωτικών υπολοίπων καθορίζονται ελεύθερα από τις τράπεζες. 5.Τα πιστωτικά υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών υπόκεινται σε δεσμεύσεις επί των καταθέσεων, αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν επί καταθέσεων ταμιευτηρίου. 6.Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. Β/1 να εγγυώνται τις επιταγές που σύρονται σε βάρος του τρεχούμενου λογαριασμού πελατών τους. Η εγγύηση της επιταγής θα παρέχεται με «ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ» που θα εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα, το δε εγγυημένο ύφος ανά επιταγή θα καθορίζεται ελεύθερα. 7.Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπουν άλλες διατάξεις, αν ο καταθέτης εκδόσει σε διάστημα δώδεκα μηνών επιταγές συνολικού ποσού άνω των δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000) καθ υπέρβαση του υπολοίπου του λογαριασμού του ή του συμφωνημένου ανωτάτου ορίου χρεωστικού υπολοίπου, χρησιμοποιήσει το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς ή καθ υπέρβαση του συμφωνημένου ανώτατου ορίου χρεωστικού υπολοίπου (με χρήση εντολών) ή τηρεί λογαριασμούς περισσότερους από τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1, το πιστωτικό υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού γίνεται άτοκο για τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες και δεν θα χορηγείται νέο βιβλιάριο επιταγών κατά τους δώδεκα (12) τουλάχιστον επόμενους μήνες από τη διαπίστωση της παράβασης και εφόσον έχουν στο μεταξύ τακτοποιηθεί οι σχετικές οφειλές. Το πιστωτικό ίδρυμα που διαπιστώνει παράβαση οφείλει να ενεργήσει για την επιστροφή του βιβλιαρίου επιταγών που τυχόν βρίσκεται στην κατοχή του καταθέτη και να αναγγείλει την παράβαση στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 8.Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστέλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστο ανά τρίμηνο, στους καταθέτες που το επιθυμούν αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού (extrait). 9.Διευκρινίζεται ότι οι συνέπειες της ως άνω παραγράφου 7 ισχύουν, σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους δικαιούχου ατομικού τρεχούμενου λογαριασμού, και για τον κοινό λογαριασμό, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων που τηρείται επ ονόματι του στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση, εξάλλου, παράβασης εκ μέρους δικαιούχου κοινού τρεχούμενου λογαριασμού, οι προβλεπόμενες συνέπειες επέρχονται και για τους ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρεί καθένας από τους δικαιούχους του κοινού λογαριασμού. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως καθώς και των τρεχούμενων λογαριασμών βαρύνονται με τις αντίστοιχες εισφορές υπέρ του κοινού λογαριασμού του άρθρου 1 του Ν. 128/75. 2.Ανατίθεται στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων στις τράπεζες για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 3.Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι ΠΔ/ΤΕ 417/28.11.84, 418/28.11.84, 447/ 29.1.85, 1094/3.7.87, 1553/5.6.89, 1585/6.7.89, 1597/ 4.8.89 και οι αποφάσεις ΝΕ 712/5/16.5.53, ΕΝΠΘ 288/9/ 19.12.85, 377/16/4.12.87, 470/1/4.3.91 και 493/1/3.2.92 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις διατάξεις που ισχύουν για τη διακίνηση ιδιωτικών επιταγών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και για τους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων.
  • Τη σκοπιμότητα κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των πιο πάνω διατάξεων καθώς και εναρμόνισης τους με το άρθρο 11 του Ν. 1957/91 (ρυθμίσεις τραπεζικών συναλλαγών και συναφών θεμάτων).
  • Την παρασχεθείσα δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγχει τους λογαριασμούς καταθέσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία