ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/7/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2108/31.7.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88 που αφορά τους όρους λειτουργίας του στεγαστικού ταμιευτηρίου στις τράπεζες Εθνική Κτηματική και Εθνική Στεγαστική. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88 και να καθορίσει τα εξής: 1) Τα έναντι λογαριασμών καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου σε δραχμές και συνάλλαγμα δάνεια των κτηματικών τραπεζών για απόκτηση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης καλύπτουν και τις ειδικότερες σχετικές δαπάνες που αναφέρονται στις παρ. Β/1 και Β/2 της ΠΔ/ΤΕ. 1955/2.7.91. 2) Το ανώτατο όριο δανεισμού κατά καταθέτη, έναντι λογαριασμών καταθέσεων στεγαστικού ταμιευτηρίου σε δραχμές, αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (δρχ. 15.000.000). 3) Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88 διέπουν γενικά τους όρους λειτουργίας του στεγαστικού ταμιευτηρίου όλων των κτηματικών τραπεζών. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) την πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 που καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
  • το περιεχόμενο του από 3.6.92 (ΑΠ 7879) εγγράφου της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος,
  • την σκοπιμότητα καθορισμού όρων λειτουργίας του θεσμού του στεγαστικού ταμιευτηρίου που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής του και ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1988/1253 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1253 1988
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία