ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/7/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 2) Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας «ΑΒΝ-ΑΜRΟ Βank». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ι. Παρέχει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας από την Τράπεζα «ΑΒΝ-ΑΜRΟ Βank» τριών (3) νέων υποκαταστημάτων, σε τόπους επιλογής της, με τους παρακάτω όρους: 1.Η Τράπεζα «ΑΒΝ-ΑΜRΟ Βank» έχει υποχρέωση, πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω υποκαταστημάτων να εισαγάγει και δραχμοποιήσει συμπληρωματικό ποσό συναλλάγματος ισότιμο των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (δρχ. 1.000.000.000), πέρα από εκείνα που έχει εισαχθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 456/4/15.10.90, για να καλύψει το κεφάλαιο που προβλέπεται από την απόφαση ΝΕ 301/3/ 12.2.81 καθώς και από τις ΠΔ/ΤΕ 1745/14.6.90 και 1961/ 29.7.91. 2.Η λειτουργία των νέων καταστημάτων θα διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε αποφάσεων των Νομισματικών Αρχών. 3.Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω νέων καταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των παραπάνω μονάδων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. 4.Η ΑΒΝ-ΑΜRΟ Βank έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. ΙΙ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την απόφαση ΝΕ 4/6/2.11.73 «περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων δια την παροχήν εγκρίσεως δια την ίδρυσιν εν Ελλάδι καταστημάτων ξένων Τραπεζών», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΝΕ 301/3/12.2.81 «περί υποχρεώσεως εισαγωγής κεφαλαίου υπό των ξένων τραπεζών δια τα εν Ελλάδι λειτουργούντα υποκαταστήματα και θυρίδας συναλλαγών των» και την ΠΔ/ΤΕ 1745/14.6.90.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1961/29.7.91, «περί καθορισμού ελαχίστου μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών».
  • Τα από 10.12.91 και 5.5.92 (ΑΠ 6215 και 7704) έγγραφα της Τράπεζας ΑΒΝ-ΑΜRΟ Βank και
  • Την από 11.5.92 (ΑΠ 7742) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1745 1990
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία