ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/8/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2038/5.2.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86, όπως ισχύει, που αφορά την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την παρ. 1/α της ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86, όπως ισχύει και να καθορίσει ότι στους ενοποιημένους ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτείται για την άσκηση εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση, συμπεριλαμβάνονται και οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης και ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού του Ν. 1969/91 (άρθρο 84), εφόσον ελέγχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα άμεσα ή έμμεσα με τα ποσοστά που καθορίζονται στην πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 678/ 22.1.86, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται και κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων του έτους 1991. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.
  • Τις διατάξεις του.Α.Ν. 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 678/22.1.86, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 1737/24.5.90.
  • Την ανάγκη συνολικής εποπτείας των ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνουν και εταιρείες που διαχειρίζονται στοιχεία του ενεργητικού ή παθητικού τους,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1986/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/678 1986
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1990/1737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1737 1990
ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία