ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/9/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2040/7.2.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91 που αφορά στη δανειοδότηση της Βιοτεχνίας από το «Ειδικό Κεφάλαιο» της απόφ. ΝΕ 197/1978. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει και να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 1990/ 11.10.91 ως εξής: 1.Η δεύτερη παράγραφος του κεφαλαίου Γ της ΠΔ/ΤΕ 1990/ 11.10.91 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός του πρώτου εικοσαημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου στα αρμόδια καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία που αφορούν στις νέες δανειοδοτήσεις κάθε επιχείρησης κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου 6μήνου καθώς και στα υπόλοιπα χορηγήσεων κατά κατηγορία δανείων της επιχείρησης από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/78 στο τέλος του 6μήνου αυτού». Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου οι τράπεζες να εγκρίνουν νέα δάνεια με βάση τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1990/91. 2.Στο κεφάλαιο Δ της ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:« 4.Επιτρέπεται στις τράπεζες να τροποποιούν χωρίς έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος τους όρους δανείων που είχαν εγκριθεί έως 31.10.91 στα πλαίσια της απόφ. ΝΕ 197/11/78, εφόσον οι τροποποιήσεις: i) δε αντίκεινται στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1990/91, με εξαίρεση την παραγρ. ΔΙ που αφορά στο επιτόκιο και ii) δεν επηρεάζουν την έκταση της εγγύησης του Δημοσίου καθώς και τις εξασφαλίσεις με βάση τις οποίες παρασχέθηκε η εγγύηση κατά την έγκριση των δανείων, εκτός εάν παρασχεθεί σχετική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91 «δανειοδότηση της Βιοτεχνίας από το Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/1978» και
  • Σχετικό έγγραφο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (54/ 5.1.92),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1990 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία