ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/9/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη της συμμετοχής της καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων της. (Συνεδρίαση 509/1.1.92, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παρέχεται η απαιτούμενη από το Ν. 1655/86 (άρθρο 2, παρ. 1) ειδική άδεια για τη σύσταση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης με την επωνυμία «Πειραιώς -ΑΕ Χρηματοδοτικών Μισθώσεων», η λειτουργία και δραστηριότητα της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, όπως συ μπληρώθηκαν και διευκρινίσθηκαν με. το Ν. 2076/92. 2.Εγκρίνεται η διάθεση από τα ίδια διαθέσιμα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. συνολικού ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (δρχ. 2.000.000.000) για την κάλυψη της συμμετοχής της, κατά 100%, στο κεφάλαιο της πιο πάνω εταιρίας, καθ υπέρβαση του 1/5 των κεφαλαίων της Τράπεζας. 3.Εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης θα έχει γνωστοποιηθεί από την εταιρία στην Τράπεζα της Ελλάδος η ταυτότητα ενός υπεύθυνου για τη διαχείριση της προσώπου, αποκλειστικής απασχόλησης πέραν του αναφερθέντος στα πιο πάνω έγγραφα της τράπεζας, προκειμένου να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη της ως προς την καταλληλότητα του εν λόγω προσώπου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1665/86 «συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» και του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»,
  • το Ν. 5076/31 (άρθ. 16, παρ. 3) «περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών»,
  • την απόφ. 448/2/7.5.90, όπως ισχύει, σχετικά με τις επενδύσεις τραπεζών σε μετοχές επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα,
  • το από 6.8.92 και 29.9.92 (ΑΠ 8156 και 8390) έγγραφα και τα συνοδεύοντα αυτά σχετικά δικαιολογητικά της Τράπεζας Πειραιώς, με τα οποία ζητείται έγκριση για την ίδρυση θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • την επί του θέματος εισήγηση των Διευθύνσεων Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1931/5076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5076 1931
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία