ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1411/5/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής «Για τη σύσταση «Λογαριασμού αλληλοβοήθειας υπαλλήλων της Βουλής». 2) Την από 11 Μαρτίου 1993 ομόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. 3) Την κατά την ΣΤ συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 1993 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής κατά την οποία ψηφίσθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για τη σύσταση «Λογαριασμού αλληλοβοήθειας υπαλλήλων της Βουλής». Παραγγέλουμε τη Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Για τη σύσταση «Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων της Βουλής» Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: Την πρόταση του Προέδρου της Βουλής προς τη Διάσκεψη Προέδρων (Συνεδρίαση 11.3.93) μετά από αίτημα του συλλογικού οργάνου των υπαλλήλων της Βουλής για τη δημιουργία Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων της Βουλής. Τη μέχρι σήμερα έλλειψη ειδικού λογαριασμού για άμεση οικονομική ενίσχυση υπαλλήλων της Βουλής που αντιμετωπίζουν σοβαρούς λόγους υγείας και κυρίως ανίατης ασθένειας. Τη συζήτηση που έγινε στη Διάσκεψη Προέδρων (Συνεδρίαση 11.3.93) κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αναγκαία η χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε υπαλλήλους της Βουλής και στις οικογένειες τους για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστάσεων και καταστάσεων, αποφασίζει ομόφωνα τη σύσταση Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων της Βουλής με σκοπό την εξασφάλιση χρηματικών ποσών για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε υπαλλήλους της Βουλής και στις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών και καταστάσεων. Σε άλως εξαιρετικές περιπτώσεις βοηθήματος δικαιούνται και οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας, από της δημοσιεύσεως της παρούσας, υπάλληλοι της Βουλής και οι οικογένειες τους. Στο Λογαριασμό αυτόν μετέχουν υποχρεωτικά οι εν ενεργεία υπάλληλοι της Βουλής (μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου), οι οποίοι και συνεισφέρουν σ αυτόν με κράτηση που γίνεται από το Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής από τις καταβαλλόμενες σ αυτούς μηνιαίες τακτικές αποδοχές και η οποία αποδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο στο Λογαριασμό από τις μισθοδοτικές καταστάσεις. Κατά την πρώτη συμμετοχή μέλους στο Λογαριασμό παρακρατείται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. από τις τακτικές αποδοχές. Η μηνιαία εισφορά ορίζεται σε χίλιες (1.000) δρχ. Τα πιο πάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μετά από πρόταση της Επιτροπής που θα διαχειρίζεται το Λογαριασμό. Ο Λογαριασμός θα τηρείται από Επιτροπή στην οποία μετέχουν ο Γενικός Δ/ντής της Βουλής ως Πρόεδρος, οι Αναπληρωτές Γενικοί Δ/ντές, ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής και σε απουσία του ο προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής και τέσσερα μέλη που υποδεικνύονται από το συλλογικό όργανο των υπαλλήλων της Βουλής, η διαχείρισή του δε γίνεται από τον Πρόεδρο με τη βοήθεια του Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξουσιοδοτείται για το άνοιγμα του ως άνω Λογαριασμού. Οι αναλήψεις του Λογαριασμού αυτού ενεργούνται δι εντολών ή επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, το οποίο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνουν οι αναπληρωτές Γενικοί Δ/ντές σύμφωνα με την αρχαιότητα αυτών. Τα χρηματικά βοηθήματα σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Βουλής και τις οικογένειες τους θα παρέχονται με απόφαση της Επιτροπής ύστερα από σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από έξι. Κατά την πρώτη εφαρμογή «ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων της Βουλής,» με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ενισχύεται άπαξ με επιχογήρηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής με το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ. που θα βαρύνει τον κωδικό επιχορηγήσεων. Οι εισφορές, κρατήσεις, επιχορηγήσεις και οποιεσδήποτε άλλες παροχές (δωρεές κ.λπ.) για το Λογαριασμό κατατίθενται αμέσως σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος ανοίγεται προς τούτο στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που εδρεύει στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου επ ονόματι «Βουλή των Ελλήνων - Λογαρισμός Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Βουλής». Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-19
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/36
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία