ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/01.02.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 456/10/15.10.90, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 514/17.12.92, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 456/10/15.10.90, όπως ισχύει, β) Το από 17.9.92 (ΑΠ 8312) έγγραφο της Δ/νσης Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή, αποφάσισε τα ακόλουθα: Συμπληρώνεται η απόφαση ΕΝΠΘ 456/10/15.10.90, όπως ισχύει, και καθορίζεται ότι: Επιτρέπεται σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που ασχολούνται α) με επανεξαγωγές αλλοδαπών εμπορευμάτων που έχουν διακανονιστεί και έχουν ή δεν έχουν εκτελωνιστεί και β) με επανεξαγωγές αλλοδαπών εμπορευμάτων που έχουν αγοραστεί από την εσωτερική αγορά, να καλύπτουν τις συναλλαγματικές τους υποχρεώσεις στο εξωτερικό από το σε συνάλλαγμα προϊόν εξαγωγών τους σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης απόφασης, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-02-01
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία