ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/02.03.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Χρησιμοποίηση από τις τράπεζες ειδικών ενέγγυων πιστώσεων επί εισαγωγών και εξαγωγών. (Συνεδρίαση 514/17.12.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το οπό 2.12.92 (ΑΠ 8756) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος - Δ/νσης Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή, β) τη σκοπιμότητα διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, αποφάσισε τα ακόλουθα: Ι. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από τράπεζες που είναι εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος των πιο κάτω ειδικών ενεγγύων πιστώσεων που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών: α. Ανανεούμενη (ανακυκλούμενη) πίστωση (Reνοlνing Credit) β. Πίστωση με ρήτρα προκαταβολής (Red Clause Crοit). γ. Μεταφερόμενη πίστωση (Τransferable Credit). δ. Πίστωση αντιστήριξης (Βack tο Βack Credit). Διευκρινίζεται ότι εφόσον στη σύμβαση προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής η οποία κατ ουδένα τρόπο εμπίπτει στην έννοια του προεμβάσματος, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η έγκριση θα παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος - Δ/νση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή. ΙΙ. Η παρούσα έγκριση παρέχεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Οι μεσολαβούσες τράπεζες θα αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το συναλλαγματικό κίνδυνο από την χρήση των ως άνω ειδικών πιστώσεων. β) Κάθε προπληρωμή θα διασφαλίζεται από εγγύηση Τραπέζης του εξωτερικού πρώτης τάξεως η οποία θα αναλαμβάνει την ευθύνη επιστροφής του ποσού εντόκως. Η εγγύηση αυτή μπορεί να χορηγείται και από τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον ο συναλλαγματικός κίνδυνος καλύπτεται από ίδια διαθέσιμά τους. γ) Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης προκαταβολής, τα σχετικά φορτωτικό έγγραφα θα παρουσιάζονται στην εκτελούσα την πίστωση τράπεζα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη χορήγηση της προκαταβολής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή). Ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ_
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-02
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/22
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία