ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.1993 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
β) τον ΑΝ 1665/51 «Περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών» και το Ν.Δ. 588/48 «Περί ελέγχου της πίστεως», γ) το Ν. 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», δ) το Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», ε) το Ν. 1083/80 «Περί αγοράς και πώλησης συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων», στ) τις ΠΔ/ΤΕ 2053/92 και 2054/92 σχετικά με τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων και το συντελεστή φερεγγυότητας, αντίστοιχα, των πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) τις ΠΔ/ΤΕ 1955/91 και 1976/91, όπως ισχύουν, που αφορούν στη χορήγηση δανείων σε δραχμές και συνάλλαγμα αντίστοιχα από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, η) τις αποφ. ΕΝΠΘ 448/2/90 και 521/2/93 και την ΠΔ/ΤΕ 1895/91 που αφορούν τις τοποθετήσεις σε τίτλους των πιστωτικών ιδρυμάτων, θ) την ΠΔ/ΤΕ 1959/91, όπως ισχύει, σχετικά με τις δεσμεύσεις επί καταθέσεων των τραπεζών, ι) την από 31.8.1993 σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος και ια) τη σκοπιμότητα καθορισμού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών, αποφάσισε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1)Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986 να διενεργούν εργασίες που κατά τις ισχύουσες διατάξεις αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 2)Οι διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα εφαρμόζονται ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών. Διευκρινίζεται ότι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που δεν έχουν υποβάλει, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. ΒΙΙ/2 της παρούσας Πράξης, αίτηση για παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, μέχρι την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης, δεν δύνανται να δέχονται καταθέσεις και να χορηγούν δάνεια (άρθρο 4 του Ν. 2076/1992). 2.Τα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών συναλλάσσονται αποκλειστικά με τα μέλη τους, άλλα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Συναλλαγές με άλλα πρόσωπα πλην των ανωτέρω επιτρέπονται μόνο εφόσον σ αυτές συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού. 3.1)Το ύψος των πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων και συμμετοχών στον ίδιο συνεταίρο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%) των ιδίων κεφαλαίων του συνεταιρισμού. 2)Το ύψος της χρηματοδότησης των φυσικών προσώπων - μελών καθορίζεται από τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς εντός του ανωτέρω ορίου (παράγραφος Α3α) κατά την κρίση τους, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγρ. Δ της ΠΔ/ΤΕ 1955/91, όπως ισχύει. 3)Οι επενδύσεις των πιστωτικών συνεταιρισμών σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχικούς τίτλους πόσης φύσεως διέπονται από τις διατάξεις της απόφ. ΕΝΠΘ 521/2/93 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1895/91, όπως ισχύει, με εξαίρεση το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που διατίθενται για επενδύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου της απόφ. ΕΝΠΘ 521 /2/93, το οποίο προκειμένου για τους συνεταιρισμούς περιορίζεται στο 10% των ιδίων κεφαλαίων τους. Στις συμμετοχές των πιστωτικών συνεταιρισμών σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφ. ΕΝΠΘ 448/2/90, όπως ισχύει. 4)Απαγορεύεται στους Πιστωτικούς συνεταιρισμούς να διενεργούν εργασίες αναδόχου έκδοσης τίτλων (UΝDΕRWRΙΤΙΝG). 4.1)Επιτρέπεται στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς να τηρούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τρεχούμενους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος και να συμμετέχουν στη διατραπεζική αγορά δραχμών και συναλλάγματος. Το συνολικό ύψος των αντλήσεων από τη διατραπεζική αγορά δραχμών και συναλλάγματος δε δύναται να υπερβαίνει το 10% και 5% αντίστοιχα των ιδίων κεφαλαίων κάθε συνεταιρισμού. Οι τοποθετήσεις στη διατραπεζική αγορά δεν υπόκεινται σε περιορισμό. 2)Το ύψος της ανοικτής συναλλαγματικής θέσης κατά πιστωτικό συνεταιρισμό καθορίζεται από τη Διεύθυνση Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός ανώτατου ορίου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των ιδίων κεφαλαίων τους. 5.Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί δύναται να αναπροεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν στην Τράπεζα της Ελλάδας καθώς και να χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Δημοσίου, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2185/93, μέχρι τα ακόλουθα κατά περίπτωση ανώτατα όρια: 1)για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που με βάση τα ίδια κεφάλαια τους επιτρέπεται να έχουν μέλη σε ολόκληρη τη χώρα, την περιφέρεια Αττικής ή το νομό Θεσσαλονίκης ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΠΔ/ΤΕ 2186/1993 ελάχιστα όρια δρχ. 200 εκατ. προκειμένου για αναπροεξοφλήσεις και δρχ. 300 εκατ. προκειμένου για χρηματοδοτήσεις επ ενεχύρω τίτλων του Δημοσίου. 2)για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που με βάση τα ίδια κεφάλαιά τους επιτρέπεται να έχουν μέλη μόνο εντός ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων νομών τα όρια θα είναι ίσα με τα ποσά που προκύπτουν κατά περίπτωση από τον πολλαπλασιασμό του λόγου των ιδίων κεφαλαίων τους προς το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (σήμερα δρχ. 4.000 εκατ.) επί τα προβλεπόμενα από την ΠΔ/ΤΕ 2186/1993 ελάχιστα όρια αναπροεξοφλήσεως και χρηματοδοτήσεως αντίστοιχα. 6.Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί υπόκεινται στις υποχρεωτικές δεσμεύσεις επί καταθέσεων σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 1959/1991, όπως ισχύει. Ειδικά για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας η δέσμευση θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά επί των υπολοίπων της 31.12.1993 προκειμένου για το έντοκο τμήμα της δέσμευσης και της 31.12.1994 προκειμένου για το άτοκο τμήμα της. 7.1)Οι διατάξεις που αφορούν την εποπτεία και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζονται και στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς. Ειδικά για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς ο συντελεστής φερεγγυότητας (ΠΔ/ΤΕ 2054/92) ορίζεται σε ποσοστό 10%. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση της εποπτείας θα περιέχονται σε λογαριασμούς (κωδικούς αριθμούς και τίτλους) του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζικών Επιχειρήσεων (ΠΔ 384/1992). 2)Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως) των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών πρέπει να ελέγχονται από αναγνωρισμένους ορκωτούς ελεγκτές. 3)Ανατίθεται στη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίσει τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία που απαιτούνται για τον έλεγχο και την εποπτεία των πιστωτικών συνεταιρισμών. Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις του Ν. 2076/1992 καθώς και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: Ι. Μέλη 1.Οι συνεταίροι - μέλη των πιστωτικών συνεταιρισμών έχουν, κατά την έγκριση της αίτησης εγγραφής τους, κατοικία ή έδρα (προκειμένου για νομικά πρόσωπα), στο γεωγραφικό διαμέρισμα που προσδιορίζεται με βάση τα ίδια κεφάλαια του κάθε συνεταιρισμού (περιπτώσεις α και β της παραγράφου ΒΙΙ1). 2.Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται προκειμένου για τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και για τα δύο εξίσου υπεύθυνα άτομα που θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης του πιστωτικού συνεταιρισμού καθόλη τη διάρκεια της θητείας τους. 3.Κατ εξαίρεση επιτρέπεται σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων τα μέλη κατάγονται από την περιοχή εντός της οποίας δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός και η έδρα τους βρίσκεται σε άλλη περιοχή της χώρας, να είναι μέλη πιστωτικού συνεταιρισμού. ΙΙ. Αρχικό Κεφάλαιο 1.Ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο δραχμών: 1)εξακοσίων εκατομμυρίων (δρχ. 600.000.000) προκειμένου για συνεταιρισμούς που εγγράφουν ως μέλη κατοίκους αποκλειστικά του νομού της έδρας τους. Ειδικά για τους συνεταιρισμούς που εγγράφουν ως μέλη τους κατοίκους της περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ισχύει το ελάχιστο όριο του εδαφίου (γ) της παρούσας παραγράφου. 2)δύο δισεκατομμυρίων (δρχ. 2.000.000.000) προκειμένου για συνεταιρισμούς που εγγράφουν ως μέλη αποκλειστικά κατοίκους του νομού της έδρας τους και των όμορων νομών ή, εναλλακτικά, της διοικητικής περιφέρειας της έδρας τους, και 3)τεσσάρων δισεκατομμυρίων (δρχ. 4.000.000.000) προκειμένου για συνεταιρισμούς που εγγράφουν ως μέλη κατοίκους όλων των περιοχών της χώρας. 2.1)Το σύνολο του απαιτουμένου αρχικού κεφαλαίου κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της απόφασης με την οποία παρέχεται άδεια λειτουργίας του συνεταιρισμού ως πιστωτικού ιδρύματος και αναλαμβάνεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας κατάθεσής του. 2)Από τη σύσταση του συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Ν. 1667/86, έως την κατάθεση του συνόλου του αρχικού συνεταιρισμού κεφαλαίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα ποσά των συνεταιριστικών μερίδων που καταβάλλονται για το σχηματισμό του κεφαλαίου τοποθετούνται σε έντοκες καταθέσεις σε πιστωτικό ιδρύματα ή σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου ανάλογης διάρκειας. 3)Η αίτηση για την παροχή άδειας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος μόνο αφού προηγουμένως έχει συγκεντρωθεί το σύνολο του απαιτουμένου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου και αυτό ευρίσκεται τοποθετημένο ως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο (β). Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία