ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/19.07.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2228/30.6.93 (άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αφαιρούμενα στοιχεία για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) τον Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», γ) το Ν.Δ. 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως», δ) την Π.Δ/Τ.Ε. 2053/18.3.92 «ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» και ειδικώτερα το εδάφιο (β) του κεφαλαίου ΙV, ε) ότι το τμήμα των ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος που κατέχεται από επιχείρηση στο κεφάλαιο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει ή την οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει για την απόκτηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων του δημιουργεί διπλή μόχλευση (dοuble - gearing) κατά το ποσό που αντικρύζεται από την αξία της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στην εν λόγω επιχείρηση ή από το ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς αυτήν, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δανείου του και επομένως έχει ως αποτέλεσμα την πλασματική διόγκωση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, αποφάσισε Να συμπληρώσει την παράγραφο Δ του κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2053/92 με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (β) της παρακάτω διάταξης: Από το άθροισμα των στοιχείων των παραγράφων Α έως Γ η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον κρίνει τούτο επιβεβλημένο για την αποφυγή σημαντικής αλλοίωσης της πραγματικής κεφαλαιακής θέσης του πιστωτικού ιδρύματος, δύναται επίσης να αφαιρεί: α) τις τοποθετήσεις του πιστωτικού ιδρύματος που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων εκτός πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος που κατέχεται από αυτές τις επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτές κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/20. β) τα ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων του πιστωτικού ιδρύματος ή θυγατρικών του επιχειρήσεων προς πάσης φύσεως νομικά ή φυσικά πρόσωπα εφόσον το προϊόν των δανείων αυτών διετέθη για την απόκτηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος. Κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος. Κατά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος σε μη ενοποιημένη βάση δεν αφαιρούνται τα πιο πάνω δάνεια που χορηγεί για τον ίδιο σκοπό προς θυγατρικά του πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία