ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/23.03.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2184/17.3.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου για τα υποκαταστήματα που ιδρύονται στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Το άρθρο 1 του Ν. 1286/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Το άρθρο 12 παρ. 2α του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις». γ) Την ΠΔ/ΤΕ 2110/20.8.92 που αφορά στον καθορισμό του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. δ) Την απόφ. ΝΕ 301/3/2.2.81, όπως ισχύει, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την απόφ. ΝΕ 301/3/2.2.81, όπως ισχύει, και να καθορίσει τα ακόλουθα: 1.Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα του πρώτου υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που έχει την έδρα του σε χώρα εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα εισάγεται και θα δραχμοποιείται από την κοινοποίηση της παρούσας πράξης ποσό συναλλάγματος ισοτίμου δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (δρχ. 2.000.000,000). Το απαιτούμενο ως άνω κεφάλαιο ισχύει για το σύνολο των τεσσάρων πρώτων υποκαταστημάτων κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Στην περίπτωση που τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα ζητήσουν και λάβουν την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυση και λειτουργία περισσοτέρων των τεσσάρων υποκαταστημάτων θα εισάγεται και θα δραχμοποιείται πρόσθετο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ελαχίστου ορίου του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. 2.Οι διατάξεις της ως άνω παρ. 1 εφαρμόζονται και κατά την έγκριση επέκτασης του δικτύου των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε χώρα εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και λειτουργούν στην Ελλάδα κατά την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία