ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/28.09.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2250/21.9.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Το άρθρο 26, παρ. 2, του Ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» και του Α.Ν. 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών», όπως ισχύουν. γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, του Ν. 5422/ 1932, όπως ισχύουν, και του άρθρου 2, παρ. 1, του Α.Ν. 1837/1951. δ) Τις διατάξεις του Ν. 1083/1980 «περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων». ε) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 588/1948 «περί ελέγχου της πίστεως». στ) Την απόφ. ΝΕ 206/2/17.6.78 (ΚΕΦ. Η). ζ) Τη σκοπιμότητα καθορισμού ενιαίου πλαισίου όρων και προϋποθέσεων για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος στην Ελλάδα, αποφάσισε τα ακόλουθα: Α. 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων η αρμοδιότητα παροχής σε ανώνυμες εταιρίες, που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, άδειες για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος, εφόσον πληρούν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος με το να συμβάλλουν ως μεσάζοντες στη συνομολόγηση πράξεων μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων στις παραπάνω αγορές με όρους αμοιβαία αποδεκτούς από τους αντισυμβαλλόμενους και να φροντίζουν για την ολοκλήρωση των συναλλαγών με την ανταλλαγή των ονομάτων των συναλλασσομένων μετά την οριστική συμφωνία των όρων. Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρεται σε πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος όψεως και προθεσμίας, καταθέσεων και δανεισμών στη διατραπεζική αγορά, είτε έναντι δραχμών είτε έναντι συναλλάγματος, καθώς και σε εκτός ισολογισμού παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που συνδέονται με τις παραπάνω πράξεις όπως, ενδεικτικά, προαιρετικά δικαιώματα συναλλάγματος, επιτοκίου, ανταλλαγές νομισμάτων και επιτοκίων και προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων, β) η ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης γίνεται πάντα για λογαριασμό τρίτων και σε καμία περίπτωση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό του προσωπικού της εταιρίας, γ) διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 70.000.000 δραχμών, το οποίο απαιτείται να είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και από το οποίο ποσοστό τουλάχιστον 30% θα παραμένει τοποθετημένο σε ρευστά διαθέσιμα και τίτλους χρηματαγοράς, δ) διαθέτουν την αναγκαία οργάνωση και τεχνικοοικονομική υποδομή και έχουν καθιερώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες, ε) έχουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα υπεύθυνα για τη διοίκηση τους, τα οποία να διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία, ήθος και επαγγελματική κατάρτιση. 2.Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων για τη λήψη άδειας λειτουργίας εταιριών προς την Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, ή είναι μέτοχοι με ποσοστό 5% και πανω, ή περιλαμβάνονται μεταξύ των υπευθύνων για τη διοίκηση προσώπων, 2)πιστοποιητικό μη πτώχευσης των ιδίων ως άνω προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στο κεφάλαιο με ποσοστό 5% και πάνω, 3)καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας, 4)ισολογισμός των τριών τελευταίων ετών των εταιριών που τυχόν συμμετέχουν στην εταιρία διαμεσολάβησης καθώς και σύντομο πληροφοριακό δελτίο για τη δραστηριότητα τους, 5)βιογραφικά σημειώματα τω φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, ή συμμετέχουν κατά ποσοστό 5% και πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και των υπευθύνων για τη διοίκηση προσώπων για καθένα από τα οποία θα υποβάλλονται και δύο συστατικές επιστολές, 6)πίνακας ονομάτων των υπαλλήλων που θα διαπραγματεύονται άμεσα με τους πελάτες και την προηγούμενη απασχόληση τους, όπου υπάρχει. Οποιαδήποτε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, εντός 30 ημερών από την ημέρα που θα επισυμβεί. Η σχετική άδεια μπορεί να ανακαλείται αν παύσουν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε. 3.1)Δεν επιτρέπεται σε μετόχους της εταιρίας με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερη του 5% να διεκπεραιώνουν συναλλαγές μέσω της εταιρίας διαμεσολάβησης. Δεν επιτρέπεται επίσης στους ιδίους μετόχους να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια άλων εταιριών διαμεσολάβησης ή πιστωτικών ιδρυμάτων ή να κατέχουν περισσότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου τους. 2)Δεν επιτρέπεται στο διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη και το προσωπικό των εταιριών διαμεσολάβησης: να επιχειρούν την προσέλκυση εργασιών με οποιαδήποτε μορφή παροχής υλικών κινήτρων προς το προσωπικό ή τα στελέχη άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, να ενεργούν με οποιαδήποτε μορφή ως σύμβουλοι διακριτικής διαχείρισης διαθεσίμων και να συνομολογούν πράξεις σε εικονικές τιμές. 4.Η Διοίκηση της εταιρίας έχει την ευθύνη της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν το απόρρητο των συναλλαγών. Το προσωπικό της εταιρίας δεν επιτρέπεται να παρέχει πληροφορίες σε τρίτους για συγκεκριμένες πράξεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσής τους ή για τις δραστηριότητες τρίτων στην αγορά. 5.Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από την είσπραξη προμηθειών από την παροχή υπηρεσιών. Οι προμήθειες δεν θα ενσωματώνονται στις τιμές και η κάθε εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιεί την πολιτική προμηθειών που εφαρμόζει. 6.Εφόσον προκύπτουν διαφορές μεταξύ της εταιρίας διαμεσολάβησης και των πελατών της, η τακτοποίηση -εκκαθάριση γίνεται υποχρεωτικά τοις μετρητοίς κατά το κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν με την έκδοση επιταγής εκ μέρους του προκαλέσαντος τη βλάβη. Αν δεν υπάρχει συμφωνία για την τακτοποίηση της διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερομένων, τότε η διαφορά μπορεί να παραπέμπεται, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, σε τριμελή επιτροπή διαιτησίας που συγκροτείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και απαρτίζεται από στελέχη της και συγκεκριμένα από το Δικαστικό Σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλάδος, τους Διευθυντές Συναλλάγματος, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών και Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών ή τους αναπληρωτές τους. Η παραπομπή στην Επιτροπή Διαιτησίας δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους να μην επιδιώξουν τη δικαστική επίλυση των διαφορών τους. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 7.Οι εταιρίες διαμεσολάβησης θα τηρούν τα προβλεπόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία των εταιριών διαμεσολάβησης όπως και κάθε σχετικό παραστατικό ή δικαιολογητικό και να ζητεί πληροφορίες για συγκεκριμένες συναλλαγές. Οι παραπάνω εταιρίες υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους τα παραπάνω στοιχεία για δύο χρόνια. Επίσης οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ισοζύγιο τέλους κάθε ημερολογιακού τριμήνου καθώς και τον ετήσιο ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης. 8.Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων θα δύναται να επιβάλλει ποινές, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση της δραστηριότητας των εταιριών διαμεσολάβησης που αντιβαίνουν προς του Νόμους και κανόνες λειτουργίας των αγορών συναλλάγματος -χρήματος και τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 9.Η Τράπεζα της Ελλάδος, με μεταγενέστερη Πράξη της, θα προβεί στην έκδοση κώδικα δεοντολογίας. Β. Ανατίθεται στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Συναλλάγματος και Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων λειτουργίας των παραπάνω εταιριών. Γ. Από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία