ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/29.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή 2220/22.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που διενεργούν πωλήσεις και μεταπωλήσεις αγαθών εκτός Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιχειρήσεις που διενεργούν πωλήσεις και μεταπωλήσεις αγαθών εκτός Ελλάδος (εξαγωγές, επανεξαγωγές, αποστολές κλπ.), υποχρεούνται όπως εισάγουν στη χώρα εντός εξαμήνου από τη φόρτωση, εκτός εάν πρόκειται περί προθεσμιακού διακανονισμού μεγαλύτερης διάρκειας (ΠΔ/ΤΕ 1774/27.7.90), και δραχμοποιούν το σε συνάλλαγμα τίμημα των αγαθών. 2.Επιτρέπεται η απευθείας διάθεση στο εξωτερικό από τον εξαγωγέα - πωλητή κάτοικο Ελλάδος του τιμήματος που εισπράττει σε συνάλλαγμα προκειμένου: 1)Να καλύψει τις πάσης φύσεως συναλλαγματικές υποχρεώσεις του για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση συναλλάγματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και είναι καταβλητέες στο εξωτερικό και β) να πραγματοποιήσει ελευθερωμένες κινήσεις, κεφαλαίων του ΠΔ 96/23.3.93 καθώς και κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν ελευθερωθεί με βάση αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση (β) υποβάλλεται εκ μέρους των ως άνω συναλλασσομένων, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η προβλεπόμενη στην παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2199/7.5.93 δήλωση σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει την παρακολούθηση της εξαγωγής - πώλησης και η οποία θα τηρεί κατά τα λοιπά τις απορρέουσες από την εν λόγω Πράξη σχετικές υποχρεώσεις της. 3.Επιτρέπεται σε αγοραστές κατοίκους κρατών-μελών της Ε. Κ. ή τρίτων χωρών η πληρωμή στην Ελλάδα σε δραχμές, από δραχμικούς λογαριασμούς που τηρούν στη χώρα, των πάσης φύσεως υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις ως άνω συναλλαγές, μη απαιτούμενης της εισαγωγής συναλλάγματος. 4.Οι πωλητές - αποστολείς αγαθών θα πρέπει να ενημερώνουν αναλυτικά κάθε τράπεζα με την οποία συναλλάσσονται για τις πωλήσεις και μεταπωλήσεις που πραγματοποίησαν σε χώρες της Ε.Κ. κατά τον προηγούμενο μήνα. 5.Ανατίθεται στη Δ/νση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίσει με εγκύκλιο της τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Πράξης και να παρέχει σχετικές διευκρινίσεις. 6.Καταργούνται οι αποφάσεις ΕΝΠΘ 456/10/15.10.90, 469/ 6/25.2.91,514/3/17.12.92 και η προϋπόθεση της παρ. α, εδαφ. νi της απόφ. ΕΝΠΘ 371/26/13.10.87, όπως ισχύει, σχετικά με την επιβάρυνση του αγοραστή, σε περιπτώσεις προθεσμιακού διακανονισμού, με τόκους τουλάχιστον προς το ισχύον LΙΒΟR εξαμηνιαίων καταθέσεων για το μετά τους πρώτους τρεις μήνες χρονικό διάστημα καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με την παρούσα Πράξη. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολιγισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • τις διατάξεις της παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2122/10.9.92, και,
  • τη σκοπιμότητα απλούστευσης των διαδικασιών που αφορούν τις πωλήσεις και μεταπωλήσεις αγαθών εκτός Ελλάδος,
  • την 560/12.3.93 γνωμοδότηση της Δεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2122 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία