ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/1/30.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων με χώρες εκτός των χωρών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πράξη Διοικητή αριθ. 2227/30.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Διατηρούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για την σύναψη και την εκτέλεση των συναλλαγών που αφορούν στις ακόλουθες κινήσεις κεφαλαίων: 1.Χορηγούμενα προσωπικά δάνεια. 1)από κατοίκους Ελλάδος σε κατοίκους κρατών εκτός των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2)από κατοίκους κρατών εκτός των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε κατοίκους Ελλάδος. 2.Ασφάλειες, λοιπές εγγυήσεις και δικαιώματα ενεχύρου που χορηγούνται από κατοίκους Ελλάδος σε κατοίκους κρατών εκτός των κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΙΙ. Διατηρούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί συναλλαγματικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις κάτωθι κινήσεις κεφαλαίων: 1.Άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε εθνικό έδαφος από μη κατοίκους (ΙΑ) - όσον αφορά στις παραμεθόρειες περιοχές (άρθρα 24 επ. του ν. 1892/90). - όσον αφορά σε επενδύσεις σε πλοία - όσον αφορά σε απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων. 2.Επενδύσεις σε ακίνητα (ΙΙΑ) - όσον αφορά σε παραμεθόρειες περιοχές (άρθρα 24 επ. του ν. 1892/90). 3.Συμμετοχή σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών (12) - όσον αφορά στις μη κρατικές τηλεοράσεις (άρθρο 4 ν. 1866/89). - όσον αφορά στην ίδρυση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (ν. 1730/87 Π.Δ. 25/88). - όσον αφορά στις αεροπορικές επιχειρήσεις (όρθρο 40 ν. 2065/92). 4.Διευκρινίζεται ότι δια της παρούσης Πράξεως δεν θίγεται το ισχύον σύστημα χορηγήσεως, από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, αδειών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών, όπου τέτοιες άδειες απαιτούνται από τον νόμο. ΙΙΙ. Κατά συνέπεια τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι εξουσιοδοτημένα για την διενέργεια πράξεων συναλλάγματος δεν χορηγούν συνάλλαγμα για τις παραπάνω υπό Ι και ΙΙ αναφερόμενες κινήσεις κεφαλαίων. ΙV. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. V. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «Εγκρίνουμε την παραπάνω Πράξη Διοικητή καθώς και την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Αθήνα, 30 Ιουνίου 1993 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83, περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 96/23.3.93 «περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,
  • το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1837/51 «περί λειτουργίας της Νομισματικής Επιτροπής»,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1837 1951
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. 1993/96 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία