ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/05.02.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις παροχής αδείας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πράξη Διοικητή αριθ. 2168/8.1.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
β) του Ν. 1905/9/15.11.90 «για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις», γ) το Ν. 2076/1.8.92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», αποφάσισε τα ακόλουθα: Ι. Η άδεια λειτουργίας ανώνυμης εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων στην Ελλάδα παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. 1.Κάλυψη του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του Ν. 1905/9/15.11.90. 2.Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση εταιρεία. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει την καταλληλότητα των κυριοτέρων μετόχων της Εταιρείας για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της Εταιρείας καθώς και την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ως κυριότεροι μέτοχοι θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν το καθένα, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου. Όταν δεν υπάρχουν μέτοχοι που κατέχουν έκαστος τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου ή το σύνολο των συμμετοχών τους δεν καλύπτει το 67% του κεφαλαίου της Εταιρείας, ελέγχονται οι μέτοχοι μέχρι 10 τον αριθμό, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να εξετάζει την καταλληλότητα οποιουδήποτε μετόχου της Εταιρείας, όταν κρίνει ότι αυτός διαθέτει άμεσα ή έμμεσα, ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της. 3.Αναγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή βιογραφικών τους σημειωμάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, για την παροχή της άδειας θα λαμβάνει υπόψη θετικά αν δύο τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν θα απασχολούνται με τη διοίκηση της Εταιρείας, διαθέτουν ειδικά προσόντα σε θέματα ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών. 4.Γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος της ταυτότητας δύο τουλάχιστον προσώπων που θα έχουν την ευθύνη διοίκησης της Εταιρείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζει την επαγγελματική κατάρτιση, και αξιοπιστία των προσώπων αυτών, έκαστο των οποίων υποχρεούται να προσκομίσει δύο συστατικές επιστολές γιο το σκοπό αυτό. Καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πρόσωπα που θα είναι υπεύθυνα για τη διοίκησή της, ένα εξ αυτών δε, θα πρέπει οπωσδήποτε να μετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας οι ιδρυτές της Εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων επικαλούνται λύγους που συγχωρούν τη μη άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος των δύο υπευθύνων προσώπων που θα διοικούν την Εταιρεία ή και μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας, η οποία θα τελεί υπό τον όρο ότι έως την κατά το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών σύσταση της Εταιρείας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ανωτέρω πρόσωπα. 5.Υποβολή σχεδίου καταστατικού της υπό ίδρυση Εταιρείας. 6.Υποβολή μελέτης σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των εργασιών που θα αναλάβει η υπό Ιδρυση Εταιρεία και πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης των εργασιών της κατά τα πρώτα τρία (3) έτη της λειτουργίας της. Η μελέτη θα στηρίζεται στη διερεύνηση της ελληνικής αγοράς και θα περιγράφει τις μεθόδους και τα μέσα διείσδυσης στην αγορά αυτή. Στη μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνονται επίσης: 1)Προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών. 2)Περιγραφή του λογιστικού σχεδίου, του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και των ελεγκτικών λογιστικών διαδικασιών καθώς και των προσόντων του προσωπικού που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Εταιρείας. 3)Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και του συστήματος ελέγχου της ορθής λειτουργίας τους. 4)Περιγραφή του συστήματος άντλησης πληροφοριών για τους πελάτες της Εταιρείας και τους οφειλέτες της. ΙΙ. Ι. Συντελεστής φερεγγυότητας Καθορίζεται ότι το σύνολο α) των ποσών που η Εταιρεία έχει προεξοφλήσει στους πελάτες της έναντι απαιτήσεων των τελευταίων τις οποίες έχει αναλάβει να εισπράξει καθώς και β) των ποσών που η Εταιρεία θα καταβάλει στους πελάτες της στη λήξη των τιμολογίων τους από διενέργεια πράξεων Factοring χωρίς δικαίωμα αναγωγής, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το δεκαπλάσιο των ιδίων ωκεφαλαίων της (μετοχικού πλέον αποθεματικών και κερδών εις νέο). 2.Συντελεστές συγκέντρωσης κινδύνων 1)Το σύνολο των ποσών που η Εταιρεία προεξοφλεί σε ένα συγκεκριμένο πελάτη έναντι απαιτήσεων που αυτή αναλαμβάνει να εισπράξει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 2)Χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα» της Εταιρείας η προεξόφληση από αυτή απαιτήσεων ενός πελάτη της - προμηθευτή εφόσον το σύνολο των απαιτήσεών της προς τον πελάτη αυτόν φθάνει ή υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. 3)Το σύνολο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκταπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. 4)Χρηματοδοτικά ανοίγματα μεγαλύτερα των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (δρχ. 100.000.000), θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών. 3.Επενδύσεις σε Ακίνητα και Εξοπλισμό Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία θα πρέπει να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της Εταιρείας και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της. 4.Συντελεστής ρευστότητας Για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας η μέση σταθμισμένη διάρκεια των δανειακών κεφαλαίων της Εταιρείας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μέση σταθμισμένη διάρκεια των απαιτήσεων πελατών της που έχει προεξοφλήσει. Ως ποσά προεξοφλούμενο έναντι απαιτήσεων που αναλαμβάνει να εισπράξει η Εταιρεία κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 4 νοούνται τα ποσά που η Εταιρεία έχει προεξοφλήσει στον προμηθευτή αναλαμβάνοντας να εισπράξει μη καταβεβλημένες ακόμη απαιτήσεις από οφειλέτες του τελευταίου. ΙΙΙ. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα, κάθε μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης, της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς και των υπευθύνων προσώπων για τη διοίκηση της, γνωστοποιούνται αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών). Η υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης δεν ισχύει σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας εισαχθούν στο χρηματιστήριο οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δημοσίευση πληροφοριών κατά την απόκτηση και εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε Εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (Π.Δ. 51/1991 και άρθρο 29 του Ν. 1806/1988). Η πληροφόρηση που σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών θα παρέχεται επίσης και στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΙV. Εφόσον διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πληροφορίες που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της παρούσας πράξης είναι αναληθή η ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Εταιρείας δεν πληρούνται καθ όλη τη διάρκεια της η διαπιστώνεται παράβαση διατάξεων της παρούσας Πράξης η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα για τις ανώνυμες τραπεζικές Εταιρείες μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της νομοθεσίας για τον έλεγχο και την εποπτεία των Τραπεζών. V. Ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης VΙ. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων και παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια των λοιπών Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων θυγατρικές τραπεζών κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περίπτ. γ του Ν. 2076/92 που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ισχύουν οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 1993 Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών Ο Διευθυντής Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία