ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/07.04.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της καθοριζόμενης από την ΠΔ/ΤΕ 1993/ 3.5.91, όπως ισχύει, διαδικασίας παρακολούθησης Των πραγματοποιούμενων από κατοίκους Ελλάδος επενδύσεων σε τίτλους του εξωτερικού. (Συνεδρίαση 518/28.1.93, θέμα 3). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 1993/3.5.91, όπως ισχύει, και να καθορίσει ότι οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν αναλάβει την κατ αποκλειστικότητα διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης στην τράπεζα η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση του φακέλλου κάθε επενδυτή των δικαιολογητικών επένδυσης ή ρευστοποίησης των εν λόγω μεριδίων. Οι τράπεζες μέσω των οποίων διενεργούνται οι ως άνω συναλλαγές σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων κοινοποιούν στην υπεύθυνση τράπεζα μόνο τα στοιχεία των συναλλαγών αυτών εντός δέκα ημερών από την πραγματοποίηση τους προκειμένου να υποβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 5 της ΠΔ/ΤΕ 1933/3.5.91. Οι εν λόγω τράπεζες θα τηρούν σε ιδιαίτερο κατά επενδυτή φάκελλο τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου αυτά να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συναλλαγματική ευθύνη για τις ως άνω συναλλαγές βαρύνει τις τράπεζες μέσω των οποίων πραγματοποιούνται. Οι λοιποί όροι της ΠΔ/ΤΕ 1933/3.5.91, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητοι. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 22 Μαρτίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • τις ΠΔ/ΤΕ 1933/3.5.91 και 2092/11.6.92, όπως ισχύουν, με τις οποίες παρασχέθηκε η ευχέρεια σε κατοίκους Ελλάδος να επενδύουν σε μετοχές, ομολογίες και μερίδια Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό και καθορίστηκε μεταξύ άλλων ότι οι επιτρεπόμενες με βάση τις εν λόγω Πράξεις συναλλαγές μπορούν να διενεργούνται και από περισσότερες της μιας τράπεζες, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα έχει αναθέσει προηγουμένως, σε μία τράπεζα, την ευθύνη για τη συνολική παρακολούθηση των σχετικών συναλλαγών του,
  • τη σκοπιμότητα απλούστευσης της ως άνω διαδικασίας όσον αφορά τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού που διατίθενται στην Ελλάδα αποκλειστικά από ορισμένη τράπεζα, λόγω του μεγάλου αριθμού των συναλλαγών σ αυτά,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1933 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία