ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/21.04.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Αmerican Εxpress Βank. (Συνεδρίαση 523/29.3.93, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», β) Την αποφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92, όπως ισχύει, γ) Το από 28.12.92 (ΑΠ 8941) έγγραφο της Αmerican Εxpress Βank με το οποίο ζητεί την άδεια λειτουργίας τριών (3) νέων υποκαταστημάτων, δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2184/17.3.93 που αφορά στο απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το συνολικό αριθμό των λειτουργούντων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων της Αmerican Εxpress Βank, ε) την από 18.3.93 σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την Αmerican Εxpress Βank τριών (3) νέων υποκαταστημάτων σε τόπους της επιλογής της. Η παρούσα έγκριση παρέχεται υπό τον όρο ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου από τα πιο πάνω νέα υποκαταστήματα, η Αmerican Εxpress Βank θα εισαγάγει και θα δραχμοποιήσει ποσό συναλλάγματος ισότιμο με το απαιτούμενο ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την ίδρυση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (δρχ. 4.000.000.000). Διευκρινίζεται ότι ως προς την προθεσμία και την αναγγελία της έναρξης λειτουργίας των ως άνω υποκαταστημάτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αποφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92 όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α). Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 5 Απριλίου 1993 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία