ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/2/29.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή 2221/22.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89 όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να καθορίσει από 16 Ιουνίου 1993 τα επιτόκια των λογαριασμών της ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 ως εξής: 1.Αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών σε 21,5% το χρόνο. 2.Χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε 25,5% το χρόνο. 3.Χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε 29% το χρόνο. Από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα περαιτέρω διευκόλυνσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
  • την από 28.1.93 (Συνεδρ. 1) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/1217 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1217 1987
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2185 1993
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία