ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/12.05.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση απόκτησης από όμιλο επενδυτών, εκπροσωπούμενο από τον Γ. Πανταζή μέρους των πωλουμένων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ μετοχών της Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. (Συνεδρίαση 523/29.3.93, θέμα 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παρέχει την απαιτούμενη βάσει του Ν. 2076/92 (άρθρο κοκατασκευαστικού κλάδου γενικότερα, δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 30% των εκάστοτε συνολικών συμμετοχών και πιστοδοτήσεων της εν λόγω τράπεζας προς την οικονομία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 30 Απριλίου 1993 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • ανωτέρω αύξηση του και παράλληλα θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
  • Μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 1993 το αργότερο, το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω Τράπεζας πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, ώστε τα πραγματικά (δηλ. μετά την αφαίρεση του ποσού κατά το οποίο οι εκτιμώμενες πιθανές ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί για το σκοπό αυτό) ίδια κεφάλαια της να ανέλθουν σε ποσό δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων (δρχ. 4.000.000.000) τουλάχιστον. Σε περίπτωση που η Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω ρευστοποίησης περιουσιακών της στοιχείων εντός του τρέχοντος έτους, λογιστικοποιήσει τυχόν ενυπάρχοντα αφανή αποθεματικά θα μειωθεί ισόποσα η πιο πάνω υποχρέωση περαιτέρω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993.
  • Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Επενδύσεων όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (
  • Το σύνολο των παρεχομένων πάσης φύσεως πιστώσεων, εγγυήσεων και συμμετοχών της Τράπεζας Επενδύσεων προς όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους πιο πάνω αναφερόμενους νέους μετόχους της Τράπεζας Επενδύσεων δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να υπερβαίνει ποσοστό 30% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας. Οι παρεχόμενες από τη Τράπεζα πάσης φύσεως πιστώσεως, εγγυήσεις και συμμετοχές προς κάθε μία συγκεκριμένη επιχείρηση του ομίλου θα γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον κατά συγκεκριμένη περίπτωση υπερβαίνουν ποσοστό 10% των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.
  • Το σύνολο των παρεχομένων από την Τράπεζα Επενδύσεων πάσης φύσεως πιστοδοτήσεων (χρηματοδοτήσεις και εγγυήσεις) και συμμετοχών σε επιχειρήσεις του τεχνιγ) την επί του θέματος από 22.3.93 εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία