ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/21.04.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παράταση της προθεσμίας ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων της Citibank. (Συνεδρίαση 523/29.3.93, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», β) Την αποφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92, όπως ισχύει, γ) Το από 6.10.92 (ΑΠ 8443) έγγραφο της Citibank σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ίδρυσης οκτώ (8) νέων υποκαταστημάτων που εγκρίθηκαν με την απόφ. ΕΝΠΘ 351/22/8.4.87, όπως ισχύει, δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2184/17.3.93 που αφορά στο απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το συνολικό αριθμό των λειτουργούντων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων της Citibank, ε) την από 12.3.93 σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την απόφ. ΕΝΠΘ 351/22/8.4.87 όπως ισχύει και να εγκρίνει την μέχρι 31.12.93 παράταση της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας οκτώ (8) νέων υποκαταστημάτων της Citibank που εγκρίθηκαν με την πιο πάνω απόφαση, υπό την όρο ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου από τα πιο πάνω νέα υποκαταστήματα, η Citibank θα εισαγάγει και θα δραχμοποιήσει συμπληρωματικό ποσό συναλλάγματος ισότιμο δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (δρχ. 2.000.000.000). Διευκρινίζεται ότι για την αναγγελία της έναρξης λειτουργίας των ως άνω υποκαταστημάτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αποφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92 όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α). Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 5 Απριλίου 1993 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία