ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/24.05.1993

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2202/7.5.93 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 σχετικά με την απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 και να καθορίσει τα ακόλουθα: Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα εφόσον ανήκουν: α) Στις αρχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), β) Σε εμπορικές, βιομηχανικές ή δημόσιας ωφέλειας επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή γ) Ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις αρχές ή τις επιχειρήσεις αυτές ή από νομικά πρόσωπα όπου και εάν είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν, που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτές τις αρχές ή επιχειρήσεις. Η Πράξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της 757/30.5.92 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας και Μαυροβουνίου).
  • Την 820/93 νεότερη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 990/93 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων εναντίον Σερβίας - Μαυροβουνίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2088 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία