ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/29.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82. Πράξη Διοικητή αριθ. 2215/16.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) την ΠΔ/ΤΕ 2208/24.5.93, με την οποία καθορίστηκε το επιτόκιο των παραπάνω καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε 18,25% το έτος, γ) Την 2037524/4769/0023/11.6.93 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν από 4.6.93 νέα επιτόκια για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, δ) Ότι το επιτόκιο των προσωρινών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για έντοκα γραμμάτια συμπίπτει με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, αποφάσισε: Να καθορίσει από 4.6.93 σε 18% το έτος το επιτόκιο των προσωρινών καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ΑΝ 1665/51,
  • τον Ν. 1083/80 περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων,
  • την ΔΚ 13321 /Αυγούστου 1982 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Εθνικής Οικονομίας «περί αναθέσεως στην Τράπεζα της Ελλάδος ασκήσεως αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφ. 2 του Ν. 936/1979»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1504/29.3.89,
  • το άρθρο 26 παρ. 10 του Ν. 2076/92 για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • την από 16.12.92 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1984/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/336 1984
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1989/1504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1504 1989
ΝΟΜΟΣ 1979/936 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/936 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1083 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία