ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/3/29.12.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2279/28.12.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/92) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93 που αφορά την εποπτεία και έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα πιστωτικού ιδρύματος σε κάθε μία από τις θυγατρικές του που αναφέρονται στο Κεφ. Δ, παρ. 1β, εδαφ. (ΙΙ) της ΠΔ/ΤΕ 2246/16.9.93 και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Κεφ. Β (παρ. 10), υπόκεινται σε χωριστό κατά περίπτωση όριο 30% και δεν αθροίζονται στα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τις λοιπές επιχειρήσεις που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο. Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις και τον έλεγχο των ως άνω χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εφαρμόζονται, αντιστοίχως, οι διατάξεις των Κεφ. Γ και ΣΤ της ΠΔ/ΤΕ 2246/ 16.9.93. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ως άνω ΠΔ/ΤΕ και ειδικότερα το Κεφ. Δ (παρ. 1β) που αφορά το όριο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς επιχειρήσεις που ανήκουν στον Ιδιο όμιλο με το πιστωτικό ίδρυμα και τη σχετική εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
  • Το άρθρο 18, παρ. 1 α του Ν. 2076/92,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία