ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/4/29.06.1993

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2222/24.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Προθεσμία υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας Χίου Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) Το από 17.6.93 (ΑΠ 10502) έγγραφο της Τράπεζας Χίου Α.Ε., γ) Την ΠΔ/ΤΕ 1738/28.5.90, παράγραφος 2, εδάφιο 2, δ) Το άρθρο 6 (παρ. 5) του Ν. 2076/92, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την παρ. 2 της ΠΔ/ΤΕ 1738/28.5.90 και να καθορίσει τα εξής: Η αίτηση εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας Χίου Α.Ε., στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιτρέπεται να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της τράπεζας. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία