ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/Φ.054/4229

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν «Μικτή Ελληνο-Αλβανική Επιτροπή» (στο εξής «Μικτή Επιτροπή»)."
1.  
  Η Μικτή Επιτροπή αποτελείται από μίαν Ελληνική Αντιπροσωπεία και από μίαν Αλβανική Αντιπροσωπεία. Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κάθε χώρας είναι ο αντίστοιχος Υφυπουργός Εξωτερικών. Η σύνθεση της κάθε αντιπροσωπείας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που συζητούνται. Τα μέλη της κάθε αντιπροσωπείας ορίζονται από την αντίστοιχη Κυβέρνηση.
Άρθρο 2 "Οι τομείς στους οποίους κυρίως θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα της Μικτής Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:"
1.  
  Γενικές πολιτικές σχέσεις και θέματα των Υπουργείων Εξωτερικών
2.  
  Εργασία, απασχόληση, επαγγελματική εκπαίδευση και μετανάστευση
3.  
  Δημόσια τάξη, καταστολή εγκληματικότητας και ασφάλεια
4.  
  Εμπόριο και οικονομία
5.  
  Διασυνοριακή επικοινωνία
6.  
  Επιστημονική και τεχνοδομική συνεργασία, μεταφορά τεχνογνωσίας
7.  
  Γεωργία
8.  
  Συγκοινωνία, μεταφορές και επικοινωνίες
9.  
  Δικαιοσύνη (συμφωνίες δικαστικής συνεργασίας και μεταφοράς καταδίκων)
10.  
  Δημόσια έργα
11.  
  Υγεία και πρόνοια
12.  
  Παιδεία (εκπαίδευση)
13.  
  Πολιτισμός (αθλητισμός)
14.  
  Βιομηχανία
15.  
  Τουρισμός. Ο εν λόγω πίνακας είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με την σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών.
Άρθρο 3
1.  
  Η Μικτή Επιτροπή θα έχει ως σκοπό: α) Να εντοπίζει και αναλύει τα διάφορα προβλήματα, να επιλύει και προτείνει τις πιθανές λύσεις τους και να καταρτίζει σχέδια συμφωνιών. β) Να εξετάζει και να συντονίζει τις ενέργειες των δύο πλευρών. γ) Να επιβλέπει την ορθή εκτέλεση των διαφόρων συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. δ) Να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για να υπερπηδηθούν τυχόν δυσχέρειες που θα ανέκυπταν κατά την εφαρμογή και εκτέλεση των διαφόρων συμφωνιών. ε) Να αναζητεί νέες δυνατότητες για ανάπτυξη της συνεργασίας.
Άρθρο 4
1.  
  Η Μικτή Επιτροπή συνέρχεται περιοδικώς, τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο και συγκαλείται με συνεννόηση των μερών διά της διπλωματικής οδού. Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται εναλλάξ στις δύο χώρες και διευθύνονται από τον πρόεδρο της φιλοξενούσης αντιπροσωπείας. Η προπαρασκευή και η οργάνωση των συνεδριάσεων ανατίθεται στην φιλοξενούσα χώρα. Οι εκπρόσωποι της κάθε χώρας ορίζονται με ρηματική διακοίνωση. Κάθε Αντιπροσωπεία μπορεί να προσκαλεί στη συνεδρίαση τον αναγκαίο αριθμό συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. Οι πρόεδροι των δύο Αντιπροσωπειών συμφωνούν για το επίπεδο των μελών των αντιπροσωπειών, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη της συνόδου τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σύγκλησή της. Είναι όμως δυνατόν, ύστερα από κοινή συμφωνία, να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη επείγοντα ζητήματα χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω προσθεσμία. Η συνεννόηση θα γίνεται διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 5
1.  
  Η Μικτή Επιτροπή αποφασίζει με ομοφωνία των δύο αντιπροσωπειών. Διατυπώνει τις προτάσεις, υποδείξεις και συμπεράσματα στο Πρακτικό που υπογράφουν οι δύο Πρόεδροι. Για επείγοντα ζητήματα οι Πρόεδροι των δύο Αντιπροσωπειών μπορούν να παίρνουν προσωρινές αποφάσεις μεταξύ των συνόδων, οι οποίες καταχωρίζονται σε ειδικό έγγραφο το οποίο υπογράφουν. Αυτές οι προσωρινές αποφάσεις συζητούνται στην αμέσως επόμενη σύνοδο της Μικτής Επιτροπής και εγγράφονται στο Πρακτικό της.
Άρθρο 6
1.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Μικτή Επιτροπή μπορεί να συστήσει υπο-επιτροπές και ομάδες εργασίας, στις οποίες θα παραπέμπει συγκεκριμένα θέματα
Άρθρο 7
1.  
  Τα έξοδα που αφορούν στην οργάνωση των συνόδων της Μικτής Επιτροπής βαρύνουν τη χώρα στο έδαφος της οποίας διεξάγεται η Συνεδρίαση
Άρθρο 8
1.  
  Τα Πρακτικά των συνόδων της Μικτής Επιτροπής συντάσσονται σε δύο αντίτυπα, ένα στην Ελληνική και ένα στην Αλβανική γλώσσα, που έχουν την ίδια νομική ισχύ
Άρθρο 9
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μετά από την ανταλλαγή, μέσω της διπλωματικής οδού, των διακοινώσεων με τις οποίες θα γνωστοποιείται από τις κυβερνήσεις των μερών η έγκρισή τους. Παραμένει ισχυρή μέχρι να καταγγελθεί γραπτώς από ένα τουλάχιστον από τα δύο Μέρη και να γνωστοποιηθεί η καταγγελία αυτή στο άλλο. Το παρόν Πρωτόκολλο έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική και Αλβανική γλώσσα, τα οποία έχουν την ίδια ισχύ. Έχει συνταχθεί στους Αγ. Σαράντα, την 9η Απριλίου 1993. ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΑΡΙΑΝ ΣΤΑΡΟΒΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3,22 παρ. 2 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α).
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία