ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/1/06.07.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2316/28.6.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ομολογίες κρατικών δανείων οικονομικής αναπτύξεως και δημοσίων επιχειρήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε τη σύσταση Εθνικής Αρχής της διάταξης του άρθρου 7, παρ. 4 της σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και καταστροφής αυτών, αποτελούμενη από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο συντονισμός των εργασιών της Εθνικής Αρχής ανατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του όρθρου 4 της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 13.10.1983 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1501/1984 Νόμο που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 190 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 28.11.1984 με το οποίο συνιστάται Μικτή Επιτροπή η οποία θα συνέρχεται για να εξετάζει τις προτάσεις συνεργασίας, να διαμορφώνει τα προγράμματα διετούς συνεργασίας και να προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής ως και τους όρους και τους τρόπους χρηματοδότησης.
  • Τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 της Σύμβασης για την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και καταστροφής αυτών, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 13 Ιανουαρίου 1993 και προωθείται προς νομοθετική κύρωση από τη χώρα μας, βάση της οποίας έκαστο συμβαλλόμενο κράτος συνιστά εθνική αρχή η οποία θα επέχει θέση εθνικού Κέντρου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής σχέσης συνεργασίας με τον Οργανισμό και τα άλλα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Κράτη.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 104Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στην προνομιακή πρόσβαση των Δημοσίων Αρχών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία