ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/1/27.07.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92, που αφορά στα κριτήρια και διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος περιπτώσεων ίδρυσης από πιστωτικά ιδρύματα νέων υπηρεσιακών μονάδων τους στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 542/3.6.94, θέμα 21 ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την απόφαση ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85, «περί καθορισμού των εργασιών θυρίδων συναλλαγών της Α.Τ.Ε. και των εμπορικών τραπεζών», β) την πιο πάνω απόφαση ΕΝΠΘ 505/8/23.7.1992, όπως ισχύει, γ) την απόφαση της Υ.Π. 186/35/1.4.1977 «περί συστάσεως και λειτουργίας εκτάκτων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος των πιστωτικών ιδρυμάτων», δ) την απόφαση της ΕΝΠΘ 492/2/27.1.1992 «περί ιδρύσεως ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως ισχύει (τελευταία απόφαση ΕΝΠΘ 536/ 1/12.11.93), ε) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, αποφάσισετα ακόλουθα: 1.1)Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες να καθορίζουν, κατά την κρίση τους, το εύρος των εργασιών των υπηρεσιακών τους μονάδων στην Ελλάδα που εγκρίνονται εφεξής από την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 505/8/23.7.1992, όπως ισχύει. 2)Τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια, με ειδικές ή γενικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, για τη λειτουργία υπηρεσιακών μονάδων με τη μορφή θυρίδων συναλλαγών επιτρέπεται να διευρύνουν, κατά την κρίση τους, το φάσμα των εργασιών των μονάδων αυτών. Σε περίπτωση διεύρυνσης των εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων που έχουν εγκριθεί παλαιότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος ως θυρίδες, τα πιστωτικά ιδρύματα θα το γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στα τέλη του ημερολογιακού εξαμήνου εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διεύρυνση κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ΕΝΠΘ 505/8/23.7.92. 2.Επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στα εγκατεστημένα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών, να ιδρύουν Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, Αυτοκινητοτράπεζες, Κινητά Συνεργεία και να εγκαθιστούν Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον οι δραστηριότητές τους περιορίζονται ως εξής: α) Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, (ί) αγορά και πώληση ξένων τραπεζογραμματίων, ταξιδιωτικών επιταγών και αγορά ευρωεπιταγών και προσωπικών επιταγών σε συνάλλαγμα. (Η)έκδοση βεβαιώσεωναγοράς συναλλάγματος (Β.Α.Σ.), (iii) χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό. β) Αυτοκινητοτράπεζες, Κινητά συνεργεία: (ί) πράξεις επί καταθέσεων σε δραχμές, (ii) αγορά και πώληση συναλλάγματος σε επιταγές και ξένα τραπεζογραμμάτια, (iii) έκδοση βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγματος. γ) Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (Α.Τ.Μ.): Κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε δραχμές με μετρητά. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας ή εγκατάστασης των παραπάνω μονάδων να την αναγγέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών). 3.Καταργούνται οι αποφάσεις Υ.Π. 186/35/1.4.77, ΕΝΠΘ 234/9/18.4.85, ΕΝΠΘ 388/19/30.3.88 ως και κάθε ειδική σχετική απόφαση που αντίκειται στην απόφαση αυτή. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-07-27
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/125
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία