ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2/20.12.1994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πράξη Διοικητή αριθ. 2345/19.12.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) το άρθρο 2 του Α.Ν. 1837/51, γ) τα ΠΔ/ ΤΕ 96/22.3.93 και 104/14.5.94, δ) τις ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89 όπως ισχύει, 1727/3.4.90, 1733/23.5.90 και 2220/22.6.93 και τις αποφ. ΕΝΠΘ 488/3/6.12.91 και 534/6/14.10.93, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕτα ακόλουθα: 1.Καταργούνται οι ΠΔ/ΤΕ 671 /13.1.86, 1554/5.6.89, 1727/3.4.90, 1733/23.5.90 και 2220/22.6.93 και οι αποφ. ΕΝΠΘ 371 /26/13.10.87 (παρ. α εδάφ. νί), 456/10/ 15.10.90, 488/3/6.12.91 και 534/6/14.10.93, όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με την παρούσα Πράξη. 2.Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε μη κατοίκους ή διενεργούν εξαγωγές και επανεξαγωγές (πωλήσεις - μεταπωλήσεις) αγαθών, διαμεσολαβητικές εργασίες, εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών που εκτελούν πλόες και πτήσεις εξωτερικού κλπ. μπορούν να διαθέτουν απευθείας το εις συνάλλαγμα τίμημα που εισπράττουν για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών και υποχρεώσεών τους σε συνάλλαγμα και πραγματοποίηση κινήσεων κεφαλαίων σύμφωνα με τα Π.Δ. 96/22.3.93 και 104/14.5.94, καθώς και να καταθέσουν το εν λόγω τίμημα σε λογαριασμούς συναλλάγματος στην Ελλάδα. 3.Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποστέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών - Τομέα Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών) σε μηνιαία βάση, και μέχρι τις 20 κάθε μήνα συγκεντρωτικά στοιχεία (κατά κατηγορία, χώρα και αξία) για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της εν λόγω Διεύθυνσης. 4.Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 πρέπει να ενημερώνουν για στατιστικούς λόγους απευθείας την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα για το συνάλλαγμα που απέκτησαν από εξαγωγές και επανεξαγωγές (πωλήσεις - μεταπωλήσεις) αγαθών κ.λ.π. καθώς και από υπηρεσίες που προσέφεραν σε μη κατοίκους κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα με τη συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει το ισότιμο των 2.000 ΕCU και δεν έχει μεσολαβήσει πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού για τη διενέργειά της. 5.Ανατίθεται στις Διευθύνσεις Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή και Διεθνών Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχουν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. 6.Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν καταργούν υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ή των πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλες αρχές για θέματα της αρμοδιότητάς τους προς την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. 7.Παρασχεθείσες ειδικές εγκρίσεις τήρησης λογαριασμών συναλλάγματος στα πλαίσια της ΠΔ/ΤΕ 1727/ 3.4.90 εξακολουθούν να ισχύουν εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νση Οικονομικών Μελετών Τομέα Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών 102 50 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 320.23.84 / 323.60.35 Fax : 323.60.35ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ* ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Επωνυμία : Ιδιότητα : Διεύθυνση: Τηλέφωνο : FΑΧ:Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Β1.Εξαγωγές αγαθών Είδος αγαθού Χώρα προορισμού αγαθού Αξία Συναλλαγής σε Ξένο Νόμισμα Ημερομηνία απόκτησης συναλλάγματος Β2. Υπηρεσίες & λοιπές τρέχουσες συναλλαγές Περιγραφή συναλλαγής Χώρα αποδοχής υπηρεσίας Αξία συναλλαγής σε Ξένο Νόμισμα Ημερομηνία απόκτησης συναλλάγματος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΓΡΑΦΗ * Συμπληρώνεται ένα (1) έντυπο για κάθε συναλλαγή μεγαλύτερη του ισότιμου 2.000 ΕCU
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία