ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/509

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έξι (6) νέων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από την Εταιρεία «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» Λονδίνου. (Συνεδρίαση 544/27.7.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία έξι (6) νέων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από την Εταιρεία «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» Λονδίνου. Η λειτουργία των ανταλλακτηρίων που θα ιδρυθούν θα διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε αποφάσεων των Νομισματικών Αρχών. Η Εταιρεία «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» έχει υποχρέωση 15 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω ανταλλακτηρίων, να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει τη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής τους. Η άσκηση του απαραιτήτου ελέγχου των εργασιών των ως άνω ανταλλακτηρίων ανατίθεται στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Τις αποφάσεις ΕΝΠΘ 370/4/6.10.87 και 492/2/ 27.1.92, όπως ισχύουν.
  • Τις από 25.5.94 και 26.7.94 (Α.Π. 12503 και 12924) αιτήσεις της Εταιρείας «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου της,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία