Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας για τα έτη 1994-1996. (Αθήνα, 3.6.1994).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε, ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο –Α λβανικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1994 κατά την 4η Σύνοδο της μικτής Ελληνο -Αλβανικής Επιτροπής επιστημονικής, τεχνολογικής συνεργασίας, του οποίου το κείμενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • 1 ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 4 Δεκεμβρίου 1984 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 1616/1986 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 112 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 18ης Ιουλίου 1986, βάσει της οποίας συνίσταται Μικτή Ελληνο - Αλβανική Επιτροπή.
  • Του δευτέρου άρθρου του Νόμου 1616/1986, βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1616 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία