ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1005/95

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δημοσίευση της αποφάσεως 1005(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», Προβαίνουμε στη δημοσίευση της αποφάσεως 1005 (1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη - Μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση: RΕSΟLUΤΙΟΝ 1005(1995) Τhe Security Cοuncil, Recalling its preνiοus resοlutiοns 918 (1994) οf 17 Μay 1994, and 997 (1995) οf 9 June 1995. Νοting with cοncern that unexplοded landmines cοnstitute a substantial hazard tο the pοpulatiοn οf Rwanda, and an impediment tο the rapid recοnstructiοn οf the cοuntry. Νοting alsο the desire οf the Gονernment οr Rwanda tο address the prοblem οf unexplοded landmines and the interest οn the part οf οther States tο assist with the detectiοn and destructiοn οf these mines. Underlining the impοrtance the Cοuncil attaches tο effοrts tο eliminate the threat pοsed by unexplοded landmines in a number οf States, and the humanitarian nature οf demining prοgrammes. Recοgnizing that safe and successful humanitarian demining οperatiοns in Rwanda will require the supply tο Rwanda οf an apprοpriate quantity οf explοsiνes fοr use in these οperatiοns. Αcting under Chapter VΙΙ οf the Charter οf the United Νatiοns. Decides that nοtwithstanding the restrictiοns impοsed in paragraph 13 οf resοlutiοn 918 (1994), apprοpriate amοunts οf explοsiνes intended exclusiνely fοr use in established humanitarian demining prοgrammes may be supplied tο Rwanda upοn applicatiοn tο and authοrizatiοn by the Cοmmittee οf the Security Cοuncil established by resοlutiοn 918 (1994). Απόφαση 1005 (1995) Το Συμβούλιο Ασφαλείας, Ενθυμούμενο τις προηγούμενες αποφάσεις του 918 (1994) της 17ης Μαΐου 1994 και 997 (1995) της 9ης Ιουνίου 1995. Παρατηρώντας με ανησυχία ότι μη εκραγείσες νάρκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον πληθυσμό της Ρουάντα και εμπόδιο για την ταχεία αναδόμηση της χώρας. Παρατηρώντας επίσης την επιθυμία της Κυβερνήσεως της Ρουάντα να διευθετήσει το πρόβλημα των μη εκραγεισών ναρκών και το ενδιαφέρον εκ μέρους άλλων Κρατών να συνδράμουν στον εντοπισμό και στην καταστροφή αυτών. Τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Συμβούλιο στις προσπάθειες εξάλειψης της απειλής από μη εκραγείσες νάρκες σε αριθμό Κρατών και την ανθρωπιστική φύση του προγράμματος εξουδετέρωσης ναρκών. Αναγνωρίζοντας ότι οι ασφαλείς και επιτυχείς επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ναρκών στη Ρουάντα απαιτούν την παροχή προς τη Ρουάντα ικανής ποσότητας εκρητικών για χρήση στις εν λόγω επιχειρήσεις. Ενεργώντας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αποφασίζει ότι ανεξαρτήτως των περιορισμένων που επιβλήθηκαν με την παράγραφο 13 της απόφασης 918 (1994), ικανές ποσότητες εκρηκτικών προοριζομένων αποκλειστικά για χρήση σε αναγνωρισμένα ανθρωπιστικά προγράμματα εξουδετέρωσης ναρκών, μπορούν να παρέχονται προς τη Ρουάντα κατόπιν αιτήσεως προς και εγκρίσεως από την Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας που συστάθηκε με την απόφαση 918/1994).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-19 Δημοσίευση της αποφάσεως 1005(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/215
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία