ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1/03.03.1995

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2349/15.2.95 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) τον Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», γ) το Ν.Δ. 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως», δ) το άρθρο 1 (παραγρ. 1 & 34 του Ν. 1338/17.3.83 περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α 70/ 21.5.84) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α 101/ 31.7.90) και το άρθρο δεύτερο παραγρ. 2 του Ν. 2077/92 (ΦΕΚ Α 136/7.8.92) περί κύρωσης της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε) την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 «Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», στ) την Οδηγία 89/647/ΕΟΚ/18.12.1989, ζ) την Οδηγία 94/7/ΕΚ/15.3.1994, αποφάσισε: να συμπληρώσει το εδάφιο ζ της παραγρ. 1 του Κεφ. Β της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 και να καθορίσει ότι στον ορισμό των «πολυμερών τραπεζών αναπτύξεως» περιλαμβάνονται και i) η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως και ii) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Εγκρίνουμε την παραπάνω Πράξη Διοικητή καθώς και τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ο υπουργός ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία