Έγκριση Προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 1995-1997.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ετησίως ένα πανεπιστημιακό καθηγητή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών για να δίδει διαλέξεις, να ανταλλάσσει πληροφορίες ή να πραγματοποιεί έρευνα
Article 2
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα διευκολύνουν την συμμετοχή επιστημόνων σε διασκέψεις, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στις χώρες αλλήλων
Article 3
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τους, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας
Article 4
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν έναν (1) εμπειρογνώμονα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εμπειρογνώμονες στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης ή μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών
Article 5
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα προσφέρουν ετησίως μία (1 ) υποτροφία σε πολίτες αλλήλων για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
Article 6
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ανταλλάσσουν ετησίως ένα ( 1 ) ιστορικό από τις Ακαδημίες ή τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους με σκοπό να ερευνήσουν και μελετήσουν την κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομία των δύο χωρών για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών και για να πραγματοποιήσουν κοινά σεμινάρια ή συμπόσια στον τομέα της ιστορίας
Article 7
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν βιβλία, αποσπάσματα, επιστημονικές εφημερίδες, περιοδικά κλπ. με σκοπό να βοηθήσουν τους μελετητές στο ερευνητικό τους έργο.
Article 8
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και δημοσιεύσεις σχετικά με την δομή της εκπαίδευσης στις χώρες τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με την αναγνώριση των πτυχίων και διπλωμάτων τους
Article 9
1.  
  Κάθε συμβαλλόμενος θα διερευνήσει την δυνατότητα εισαγωγής της διδασκαλίας της γλώσσας της άλλης χώρας στα δικά του Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μεταξύ των Ιδρυμάτων μέσω της διπλωματικής οδού.
Article 10
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικό με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και θα διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τους
Article 11
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η Ελληνική πλευρά θα στείλει βιβλία χάρτες και λεξικά στην Ινδία για την διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Article 12
1.  
  Οι Εθνικές Βιβλιοθήκες των δύο χωρών θα ανταλλάσσουν βιβλία, δημοσιεύσεις, μικροφίλμ και άλλο υλικό
Article 13
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν παιδικές ζωγραφικές και έργα δημιουργικής τέχνης. Λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν με αμοιβαίες διαβουλεύσεις.
Article 14
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν δημοσιεύσεις αρχαιολογικού περιεχομένου μεταξύ της Αρχαιολογικής Εφορείας της Ινδίας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος
Article 15
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ένα (1) εμπειρογνώμονα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών για τη μελέτη των μεθόδων και τεχνικών συντήρησης και αποκατάστασης έργων τέχνης και ιστορικών μνημείων
Article 16
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν φωτοαντίγραφα ιστορικών εγγράφων των δύο χωρών που αφορούν την περίοδο 500 π.Χ. έως 500 μ.Χ. μεταξύ του Εθνικού Μουσείου και της Αρχαιολογικής Εφορείας της Ινδίας, από Ινδικής πλευράς και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, από Ελληνικής πλευράς.
Article 17
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του, Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ένα (ί) αρχαιολόγο για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών
Article 18
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ενός (1) θεατρικού εμπειρογνώμονα ειδικευμένου στο κλασικό θέατρο εκάστης χώρας για να σκηνοθετήσει/ σχεδιάσει ένα έργο για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών
Article 19
1.  
  Η Ινδική Εθνική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης θα ήθελε να φιλοξενήσει μια έκθεση με αντικείμενο «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη των Τελευταίων Δύο Δεκαετιών». Σε αντάλλαγμα η Εθνική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης θα παρουσιάσει στην Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδος μία έκθεση με αντικείμενο «Νέο - Τάντρα Τέχνη». Ο χρόνος, οι τεχνικές και οι άλλες λεπτομέρειες θα κανονισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις εκθέσεις και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γενικών και Οικονομικών Διατάξεων του παρόντος Προγράμματος.
Article 20
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν μία έκθεση αρχαιολογικού περιεχομένου. Η Ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται να υποδεχθεί μία έκθεση σχετική με την Τέχνη Γκαντάρα. Ο χρόνος, οι τεχνικές και οι άλλες λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν με ειδική συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών.
Article 21
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν δημοσιεύσεις τέχνης και έγχρωμες αναπαραγωγές αριστουργημάτων της τέχνης
Article 22
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα διευκολύνουν την ανταλλαγή ηχογραφημένων κλασικών, παραδοσιακών και δημωδών μουσικών και φωτογραφίες, διαφάνειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τις μορφές υποκριτικής τέχνης αλλήλων
Article 23
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν σε μικροφίλμ και μικροαφίσες αντίγραφα χειρογράφων, πινάκων και αντικειμένων τέχνης. Το Εθνικό Κέντρο Τεχνών Ίντιρα Γκάντι (ΕΚΤΙΓ) θα λάβει το υλικό αυτό από το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών και Τράπεζα Πληροφοριών που ονομάζεται «Ίντιρα Γκάντι Κάλα Νίντι», το δε Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος θα συντονίσει την Ελληνική πλευρά.
Article 24
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή στις εκθέσεις βιβλίων αλλήλων
Article 25
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος το Μουσείο Σαλάρ Γιούνγκ θα υποδεχθεί ένα (1) εμπειρογνώμονα για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών για εντοπισμό, αξιολόγηση και χρονολόγηση των αντικειμένων Ελληνικής προέλευσης που περιέχονται στο Μουσείο Σαλάρ Γιούνγκ. Αμοιβαίως, το Μουσείο Σαλάρ Γιούνγκ θα στείλει ένα (1 ) υπάλληλο στην Ελλάδα να μελετήσει την Ελληνική διακοσμητική τέχνη.
Article 26
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν δύο (2) επιστήμονες, έκαστος για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών, για την μελέτη «των επιπτώσεων που έχει η μόλυνση της ατμόσφαιρας στην φθορά των πέτρινων μνημείων και γλυπτών» καθώς και των μεθόδων συντήρησης τους
Article 27
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ένα (1 ) εμπειρογνώμονα για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών για την μελέτη και πραγματοποίηση έρευνας στην επιστημονική συντήρηση αρχαιοτήτων στα εργαστήρια συντήρησης των μουσείων αλλήλων
Article 28
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή θιάσων ώστε να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες της άλλης χώρας
Article 29
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ένα ή δύο (1 -2) εμπειρογνώμονες του τομέα της τέχνης, του θεάτρου ή της λογοτεχνίας για χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών
Article 30
1.  
  Κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν ένα (1 ) λαογράφο για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημερών για να ανταλλάξει απόψεις και πείρα σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Article 31
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν την δυνατότητα κυκλοφορίας μιας ειδικής δημοσίευσης αφιερωμένης στην σύγχρονη λογοτεχνία της άλλης χώρας
Article 32
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα διευκολύνουν την ανταλλαγή ταινιών και τεχνικών πληροφοριών στον τομέα του κινηματογράφου
Article 33
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την παρουσίαση των ταινιών αλλήλων στις χώρες τους
Article 34
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής και θα επιδιώξουν την πραγματοποίηση άμεσων επαφών και στενότερη συνεργασία μεταξύ των Αθλητικών Αρχών τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα αποφασισθούν απ ευθείας μεταξύ των ως άνω Αρχών.
Article 35
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των Οργανώσεων και Θεσμών Νεολαίας σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Θα ανταλλάξουν πληροφορίες και πείρα, ιδιαίτερα σχετικά με τις εξελίξεις που παρατηρούνται σε κάθε τομέα που αφορά την νεολαία με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των νέων, την δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και την προαγωγή της ειρήνης.
Article 36 "Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί των δύο χωρών, ΕΡΤ"
1.  
  Α. Ε. και Αll Ιndia Radiο και Dοοrdarshan, θα προωθήσουν την μεταξύ τους συνεργασία.
Article 37
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ντοκιμαντέρ με θέματα πολιτιστικά και λαογραφικά καθώς και παρουσιάζοντα διάφορες όψεις της ζωής και του πολιτισμού των χωρών τους μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών τους
Article 38
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ανταλλάσσουν ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές ταινίες
Article 39
1.  
  Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν τις αμοιβαίως συμφωνηθείσες διευκολύνσεις στις επισκεπτόμενες ραδιοτηλεοπτικές αποστολές των χωρών αλλήλων
Article 40 "Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν αμοιβαίως να συνδράμουν τα Πρακτορεία Τύπου τους στην ανταλλαγή ειδήσεων. ΔΙΑΦΟΡΑΤο παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει τις μορφές συνεργασίας στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των θεμάτων [...]"
1.  
  ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΓΗΣ Οι υπότροφοι που δεν διαμένουν σε ξενοδοχείο θα λαμβάνουν το πρόσθετο ποσό των 800 ρουπίων ημερησίως. Όλα τα λοιπά ωφελήματα όπως επιστροφή των υποχρεωτικών τελών, περιηγήσεις σχετικές με τις σπουδές και ιατρικά έξοδα επίσης θα επιστρέφονται. 2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.
 1. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα 1.500/μήνα.
 2. Φοιτητές διδακτορικού (και Μ. Ρhil) 2.000/μήναιιι) Μεταδιδακτορική έρευνα 2.500/μήνα.
2.  
  Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: Η υποδεχόμενη πλευρά θα μεριμνά επίσης και για την δημοσιότητα της έκθεσης. Οι φοιτητές των οποίων οι υποτροφίες ανανεώνονται δεν δικαιούνται αυτό το ποσό, •δωρεάν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, •απαλλαγή από δίδακτρα, •έξοδα ναύλων μέσα στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών μέχρι του ποσού των 30.000 δρχ.
 1. Υποτροφίες
3.  
  Η Ινδική πλευρά θα παρέχει: Σε περίπτωση ζημίας, η υποδεχόμενη πλευρά θα εφοδιάσει την αποστέλλουσα πλευρά δωρεάν με πλήρη σειρά εγγράφων σχετικά με τα αίτια της ζημίας, με σκοπό να διευκολυνθεί η αποστέλλουσα πλευρά στην απαίτηση αποζημιώσεως από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η υποδεχόμενη πλευρά δεν εξουσιοδοτείται να επιλαμβάνεται εργασιών αποκατάστασης βλαφθέντων εκθεμάτων στην αρχική τους μορφή ή σχήμα χωρίς την συναίνεση της αποστέλλουσας πλευράς.
 1. Για τμήματα Διδακτορικού στην Επιστήμη 7.500/έτοςΜηχανολογία και Τεχνολογία ιι) Για τμήματα Διδακτορικού στις Ανθρωπιστικές 5.000/έτοςκαι άλλες σπουδές ιιι) Για όλα τα άλλα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα3.000/έτος (Για τα βραχείας διαρκείας τμήματα η έκτακτη επιχορήγηση θα είναι 50%, εάν η διάρκεια είναι 6 μήνες ή λιγότερο.
 2. Εάν είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών, η έκτακτη επιχορήγηση θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου). •δωρεάν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, •απαλλαγή από δίδακτρα, •μετακινήσεις μέσα στην Ινδική επικράτεια σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών, με το ισχύον τιμολόγιο και μετά από έγγραφη αξιολόγηση του επιβλέποντος τους.
4.  
  Αμφότερες οι πλευρές διατηρούν το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν τα μηνιαία επιδόματα σύμφωνα με την αύξηση του κόστους ζωής. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 14 ΕΩΣ 31 ).
 1. Ανταλλαγή ατόμων Το κόστος ταξιδίου και υποδοχής των δυνάμει του παρόντος Προγράμματος αφικνουμένων ατόμων θα καλύπτεται ως εξής:
 2. Τα άτομα που θα ανταλλάσσονται στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος προγράμματος θα υποδεικνύονται από την αποστέλλουσα πλευρά η οποία θα ενημερώνει την υποδεχόμενη πλευρά τρεις (3) μήνες πριν την σχεδιαζόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 3. Η αποστέλλουσα πλευρά επίσης θα δίδει στην υποδεχόμενη πλευρά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τίτλους καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, την διάρκεια παραμονής και λοιπές πληροφορίες που τυχόν είναι χρήσιμες.
 4. Η υποδεχόμενη πλευρά θα ενημερώνει την αποστέλλουσα πλευρά για την απόφαση της τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την σχεδιαζόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 5. Με την λήψη της συναίνεσης της υποδεχόμενης πλευράς, η αποστέλλουσα πλευρά θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον 15 ημέρες εκ των προτέρων.
 6. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στα πλαίσια του Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας οφείλουν να γνωρίζουν καλώς την γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας ή την Αγγλική ή την Γαλλική.
 7. Για επισκέπτες ανταλλασσόμενους για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, τα έξοδα διερμηνέως Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που τυχόν χρειασθεί, θα καλύπτονται από την υποδεχόμενη χώρα.
 8. Ανταλλαγή εκθέσεων Η αποστέλλουσα πλευρά θα ενημερώνει την υποδεχόμενη πλευρά τουλάχιστον 12 μήνες εκ των προτέρων σχετικά με τις ημερομηνίες και τα θέματα της προετοιμαζόμενης έκθεσης.
 9. Για να γίνουν οι κατάλληλες ετοιμασίες για την έκθεση, η αποστέλλουσα πλευρά θα παρέχει τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την σχεδιαζόμενη έκθεση καθώς και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογος, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη.
 10. Τα εκθέματα θα φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη.
 11. Για κάθε έκθεση θα υπογράφεται ιδιαίτερο συμφωνητικό μεταξύ της αποστέλλουσας και της υποδεχόμενης πλευράς.
 12. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 14 ΕΩΣ 31 ).
5.  
  Αμφότερες οι πλευρές θα συμφωνήσουν για τον αριθμό των άλλων προσώπων που θα συνοδεύουν τις εκθέσεις και την διάρκεια της παραμονής τους. Αθήνα, 13 Μαρτίου 1995 Με εντολή Υπουργού Ο Διευθυντής κ.α.α. ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ. α) Ανταλλαγή ατόμων Η αποστέλλουσα πλευρά θα καλύπτει το κόστος των ναύλων για τους επιστήμονες, τις αποστολές κλπ., που αποστέλλονται δυνάμει του παρόντος Προγράμματος στην υποδεχόμενη πλευρά μετ επιστροφής. 1. Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει: •13.000 δρχ. ημερησίως για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή, •έξοδα ναύλων μέσα στην Ελληνική επικράτεια εφ όσον οι μετακινήσεις προβλέπονται από το πρόγραμμα παραμονής. •δωρεάν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επείγουσες ανάγκης. •έξοδα για μονοήμερες ή διήμερες επισκέψεις σε αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους.
 1. Ανταλλαγή εκθέσεων
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date