ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1/18.12.1995

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-12-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2372/13.12.95 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Εφαρμογή της1022/95 απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αναστολή επ αόριστον των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας και Μαυροβούνιου). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναστέλλονται επ αόριστον, σε εφαρμογή της 1022/95 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί με τις ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 και 2202/7.5.93, όπως ισχύουν. Διευκρινίζεται ότι κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί βάσει των ως άνω Πράξεων θα αποδεσμευθούν υπό τον όρο ότι δεν αποτελούν κεφάλαια που υπόκεινται σε οποιαδήποτε απαίτηση, επίσχεση, δικαστικές αποφάσεις ή εμπράγματο βάρος ή κεφάλαια οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, εταιρίας, επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου που κρίνεται ή θεωρείται αναξιόχρεο από την ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους, τα οποία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι να αποδεσμευθούν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναστολή των ανωτέρω απαγορεύσεων γίνεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των διαδόχων Κρατών της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 2088/3.6.92 και 2202/7.5.93, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΔ/ΤΕ 2293/25.2.94, οι οποίες εκδόθηκαν σε συνέχεια των 757/92 και 820/93 αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας και Μαυροβουνίου).
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2336/27.10.94, όπως ισχύει, με την οποία ανεστάλησαν προσωρινά μέχρι 18.3.96, σε εφαρμογή της 943/94 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ορισμένες κυρώσεις κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας και Μαυροβουνίου).
  • Την 1022/95 νεότερη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την επ αόριστον αναστολή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβίας και Μαυροβουνίου) με προγενέστερες αποφάσεις του,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2088 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2202 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/2293 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2293 1994
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/2336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2336 1994
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία