ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1/28.06.1995

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης δύο (2) υποκαταστημάτων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στη Βουλγαρία. (Συνεδρίαση 557/16.5.1995, θέμα 16) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπληρώνεται η αποφ. ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92 (παραγρ. 6) όπως ισχύει και καθορίζεται ότι: Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στις πινακίδες των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος της επωνυμίας της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και εν γένει του όρου τράπεζα (στην Ελληνική ή άλλη γλώσσα). Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • α) Το από 10.2.1995 (ΑΠ 14013) έγγραφο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. β) Το άρθρο 12 παραγρ. 1, του Ν. 2076/92 περί εγκατάστασης Ελληνικών Πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες. γ) Την από 9.5.1995 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε, Να εγκρίνει την ίδρυση από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., δύο (2) υποκαταστημάτων στη Βουλγαρία, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 1 ) Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος θα κοινοποιήσει στη Τράπεζα της Ελλάδος την έγκριση των εποπτικών αρχών της Βουλγαρίας για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων.
  • Οιαδήποτε μελλοντική στήριξη των υπό ίδρυση υποκαταστημάτων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (εγγυοδοσίες, καταθέσεις κ.λπ.) θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων στη Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) πριν από την πραγματοποίησή της.
  • α. Πριν από την έναρξη λειτουργίας των υποκαταστημάτων, θα γνωστοποιηθεί η ταυτότητα των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση τους καθώς και το οργανόγραμμά τους. β. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κάθε υποκαταστήματος, η τράπεζα θα την αναγγέλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών), προσδιορίζοντας την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του.
  • Πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω υποκαταστημάτων θα έχει εκπληρωθεί ο όρος της παραγρ. 3 της αποφ. ΕΝΠΘ 557/15/16.5.1995. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 23 Ιουνίου 1995 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) Συμπλήρωση της αποφ. ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 557/16.5.1995, θέμα 21 ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, όπως ισχύει, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. β) Το από 26.1.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Συναλλαγών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία